Tenisin 7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametreleri ve Dikkat Toplama Becerisine Etkisi: Kesitsel Bir Araştırma
(The Effect of Tennis on Physical Fitness Parameters and Attention-Gathering Skills in Children Aged 7-8 Years: A Cross-Sectional Study )

Author : Ahmet VATANSEVER  , Serap ÇOLAK, Betül BAYAZIT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 71-80
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.333
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, tenis antrenmanlarının 7-8 yaş grubu tenis oynayan çocukların fiziksel uygunluk ve dikkat düzeyine etkisini araştırmaktır. Araştırmaya, ALKEV Spor Okulları'nın tenis branşına kayıtlı ve düzenli antrenmanlara devam eden 30 sporcu ile ALKEV Özel Okulları'na kayıtlı 30 sedanter öğrenci (yaş: 7,50 ± 0,504 yıl), (boy uzunluğu: 128,48 ± 5,140 cm), (vücut ağırlığı: 26,60 ± 4,574 kg) katılmıştır. Çocuklara, fiziksel uygunluk parametreleri için boy uzunluğu, vücut ağırlığı, çeviklik testi, flamingo denge testi, durarak uzun atlama ve 20m sprint testi uygulanmıştır. Çocukların dikkat düzeyi Bourdon Dikkat Testi ile belirlenmiştir. Araştırmadaki verilerin istatistiksel analizleri SPSS 25.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların 20m sprint, dikey sıçrama, flamingo denge, çeviklik ve Bourdon Dikkat Testi parametrelerinde istatistiksel olarak tenis oynayan katılımcıların lehine anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur (p<0,05).Keywords

Tenis, dikkat, beceri, fiziksel uygunlukAbstract

This study aimed to examine the relationship between physical fitness and attention in tennis-playing children aged 7 to 8 years. 30 athletes registered with the tennis branch of ALKEV Sports Schools who regularly attended training sessions were compared to 30 sedentary students registered with ALKEV Private Schools (Mean age: 7.50 0.504 years, Mean height: 128.48 5.140 cm, Mean weight: 26.60 4.574 kg). On the children, physical fitness parameters including height, body mass, agility test, flamingo balance test, standing long jump, and 20-meter sprint test were administered. The children's attention levels were determined using the Bourdon Attention Test. Using the SPSS 25.0 software, the statistical analysis of the study's data was performed. Statistically significant differences in favor of the athletes were found in the 20-meter sprint, vertical jump, flamingo balance, agility and Bourdon Attention Test (p 0.05) parameters.Keywords

Tennis, concentration, ability, physical fitness