Spor Organizasyonlarında Sosyal Sermaye: Gönüllü Katılımın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Social Capital in Sports Organizations: Examining Voluntary Participation in terms of Certain Variables )

Author : Cemal ÖZMAN  , Mehmet ÖZTAŞ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 57-70
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.332
    


Summary

Spor organizasyonlarında gönüllü katılımı sosyal sermaye bağlamında bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan mevcut çalışma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel tarama modeli benimsenerek tasarlanmıştır. Araştırmanın veri toplama işlemi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılırken ikinci bölümde Uçar (2016) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan sosyal sermaye ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022 yılında ulusal bir spor organizasyonu olan Cadde 10K etkinliğinde gönüllü olarak katılım sağlayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırma grubunu %52,9’u erkek (55), %47,1’i kadın (49) olmak üzere toplam 104 kişi oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmıştır. Veri analizinde veri toplama aracı için iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada “spor alanı haricinde başka alanlarda gönüllü deneyiminiz var mı?” sorusuna cevap veren katılımcıların sosyal sermaye alt boyutlarından “grup aidiyeti” başlığında evet cevabı veren katılımcılar bakımından anlamlı fark elde edilmiştir. Ayrıca araştırmada yer alan “gönüllü katılımın kariyerinize katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların sosyal sermaye alt boyutlarında evet cevabı verenlerin “kurumsal güven” ve “grup aidiyeti” alt boyutlarında anlamlı farklar elde edilmiştir.Keywords

Sosyal sermaye, spor organizasyonu, gönüllülükAbstract

The present study aimed to examine voluntary participation in sports organizations in terms of certain variables in the context of social capital. The study was designed using the descriptive survey model, one of the quantitative research approaches. The data were collected with the demographic information form and Ucar's (2016) validated and reliable social capital scale. Individuals participated in Street 10K national sports organization in 2022 constituted the study's population. On the other hand, the study sample consisted of 104 volunteers participated in this sports organization. The participants were chosen according to the convenient sampling method. The data were evaluated using the SPSS 23 Windows package program. Internal consistency coefficients were calculated for the data collection instrument, and mean, standard deviation, kurtosis, and skewness values were examined during data analysis. The independent samples t test and the one-way analysis of variance test were used to test the hypotheses. According to the analysed results, there were significant differences in the "group belonging" factor in favor of participants with volunteer experience in fields other than sports. Besides, significant differences were found in the factors of "corporate trust" and "group belonging" in favor of participants who believed that future career advancement would result from voluntary participation.Keywords

Social capital, sports organizations, volunteering