Analyzing the Relationship between Leisure Time Satisfaction and Resilience Levels of Football Referees
(Futbol Hakemlerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri ile Psikolojik Sağlamlık İlişkisinin İncelenmesi )

Author : Sercan KURAL  , Faruk AYDIN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-1
Page : 14-25
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.327
    


Summary

The present study aimed to examine the relationship between football referees' leisure satisfaction and their resilience. The study was designed according to correlational cross sectional study and 129 football referees working in Ankara consisted the study sample. To collect data in addition to personal information form, “Leisure Satisfaction Scale” (Gökçe and Orhan, 2011), and “Resilience Scale” (Doğan, 2015) were used. In the analysis of the data, descriptive statistics were calculated primarily by considering the data type. Independent samples t-test and ANOVA analyzes were applied as the data showed normal distribution. Cronbah's Alpha analysis was applied to examine the internal consistency values of the data. In addition, the LSD multiple comparison test was applied to determine the significant difference between the groups. Correlation analysis was performed to examine the relationship between Resilience and Leisure Time Satisfaction. According to the analyzed results, a significant difference was found in the leisure time satisfaction scale according to the type of activity and the years of refereeing. In addition, a low and positive relationship was found between leisure satisfaction and resilience. As a result of the research, it can be said that the psychological resilience levels of referees with high leisure satisfaction are higher.Keywords

Football, leisure satisfaction, resilience, refereeAbstract

Mevcut araştırmanın amacı futbol hakemlerinin serbest zaman doyumu ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve Ankara ilinde görev yapan 129 futbol hakemi araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Türkçe dil geçerlik ve güvenirliği Gökçe ve Orhan (2011) tarafından yapılan “Serbest Zaman Doyum Ölçeği” ile Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Doğan (2015) tarafından yapılan “Psikolojik Sağlamlık” ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri türü gözetilerek tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen verilerin normal dağılım sergilemesinden dolayı t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Ayrıca verilerin iç tutarlık değerlerinin incelenmesi amacıyla Cronbah’s Alpha analizi uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı farklılığın tespit edilmesi amacıyla LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Psikolojik Sağlamlık ve Serbest zaman doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre serbest zaman doyum ölçeğinde etkinlik türü, hakemlik yılı değişkenlerine göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca serbest zaman doyumu ile psikolojik sağlamlık arasında düşük düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise serbest zaman doyumu yüksek olan hakemlerin psikolojik olarak sağlamlık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.Keywords

Futbol, hakem, psikolojik sağlamlık, serbest zaman doyumu