The Effect of Dynamic Core Exercises on Body Composition and Some Bio Motor Skills in Young Male Football Players Playing in the Youth Field
(Altyapıda Oynayan Genç Erkek Futbolcularda Dinamik Core Egzersizlerinin Vücut Kompozisyonuna ve Bazı Biyomotor Yetilere Etkisi )

Author : Caner YARAŞ  , Halit HARMANCI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 456-469
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.324
    


Summary

The aim of this study is to examine the effect of dynamic core exercises to be applied for 8 weeks on body composition and some bio motor abilities (vertical jump, 10m – 30m speed, Wingate anaerobic power, back and leg strength) of young male football players playing in the youth field. The athletes (n=30) participating in the study were divided into 2 different groups, 15 as the experimental group and 15 as the control group by random sampling method. While the experimental group was doing football training 3 days a week, a dynamic core exercise program was applied for about 25 minutes beforehand. Control group participated only in football training. Athletes before the study and 8th at the end of the week, body fat percentage for body composition, bio motor abilities for 10 m - 30 m speed, vertical jump, Wingate anaerobic power test, back and leg strength measurements were taken. Intra-group analyses of the training effect were made with the Paired Simple T test, and between-group analyses were made with the Independent Simple T test. According to the analysed results, statistically significant differences were observed in experimental group's body composition, vertical jump, 10 m speed, absolute peak p, relative peak p, absolute average p, relative average p, back and leg strength values.Keywords

Core training, endurance, football, speed, strengthAbstract

Bu çalışmanın amacı, altyapıda oynayan genç erkek futbolcularda 8 hafta uygulanan dinamik core egzersizlerinin vücut kompozisyonuna ve bazı biyomotor yetilere (dikey sıçrama, 10m – 30m sürat, wingate anaerobik güç, sırt ve bacak kuvveti) etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya katılan sporcular (n=30), rastgele örneklem yöntemi ile 15'i deney grubu (DG) ve 15'i kontrol grubu (KG) olarak 2 farklı gruba ayrılmıştır. DG sporcular haftada 3 gün futbol antrenmanlarını yaparken öncesinde yaklaşık 25 dakika dinamik core egzersiz programı uygulanmıştır. Kontrol grubu ise sadece futbol antrenmanlarına katılmıştır. Sporculardan çalışma öncesinde ve 8. hafta bitiminde vücut kompozisyonu için vücut yağ yüzde değerleri, biyomotor yetiler için de 10 m - 30 m sürat, dikey sıçrama, wingate anaerobik güç testi, sırt ve bacak kuvveti ölçümleri alınmıştır. Core antrenmana ilişkin grup içi analizleri eşleştirilmiş gruplarda t testi (Paired simple t test) ile gruplar arası analizleri ise bağımsız gruplarda t testi (Independent simple t test) ile yapılmıştır. Araştırmamızdan elde edilen verilere göre DG sporcuların vücut kompozisyonu, dikey sıçrama, 10m sürat, absolut zirve güç, relatif zirve güç, absolut ortalama güç, relatif ortalama güç, sırt ve bacak kuvveti değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05).Keywords

Core antrenman, dayanıklılık, futbol, kuvvet, sürat