Soğuk Savaş Siyasetinin Spora Yansıyan Etkileri
(Effects of Cold War Politics Reflected on Sports )

Author : Seçkin DOĞANER  , Velittin BALCI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 425-442
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.321
    


Summary

Spor ve siyaset kavramı uzun yıllar boyunca dünya ekonomik ve siyasi gündemini meşgul etmiş bir olaydır. Sporun geniş kitlelere yayılan sosyal gücü, politik unsurların dikkatini her zaman çekmiştir. Özellikle dünya siyasetinde gündemde kalmak isteyen siyasi aktörler, iktidarda kaldıkları süre boyunca sporun sosyal ve ekonomik etkilerini kullanmak istemiştir. Bu nedenle mega etkinliklere önem vermiş ve bu sayede güçlerini diğer ülkelere karşı göstermek istemişlerdir. Söz konusu güç, zaman içerisinde yaptırımlara varabilen etkilere yol açmıştır. Spor; siyaset dünyası için sadece sosyal ve ekonomik bir güç değildir. Aynı zamanda halkları peşinden sürükleyebilen bir yönetim aracıdır. Sadece bu özellik bile siyasilerin sportif etkinlikleri kendi çıkarları için kullanmalarına sebebiyet vermiştir. Teknolojik gelişmeler ile bu çıkar hareketleri hızlanmış ve soğuk savaş dönemlerinde siyasilerin kendilerini global arenada göstermeleri için kaçınılmaz bir araç olmuştur. Çünkü spor artık tüm dünya devletleri için en büyük yaptırım ve gösteriş araçlarından biri haline gelmiştir. Bu duruma gelmesinin en önemli nedeni ise, büyüyen spor sektörü hacmidir. Sporcu, antrenör ve yönetici ile başlayan bu insan hacmi, zaman içerisinde küresel bir güç haline gelmiştir. Söz konusu hacim aslında sportif karşılaşmaların dünya üzerindeki gücünün de bir göstergesi olarak düşünülebilir. Nitekim spor olgusu o kadar güçlüdür ki, birçok araştırmacı bu olguyu “toplumsal bir hareket” olarak tanımlamaktadır. Toplumsal hareketler ise dünya üzerinde devletlerin yönetiminde oldukları bir kavramdır. Dolayısıyla spor kavramının sadece fiziksel ve ruhsal özellikleri olmayan, sosyal bir yönü de bulunmaktadır. Bu yön, son zamanlarda meydana gelen küresel gelişmeler ile ciddi bir değişime uğramış görünmektedir. Bu nedenle araştırmada, güncel süreç içerisinde meydana gelen savaş olayları üzerinde sporun siyasi güç olarak nasıl kullanıldığı incelenmiş ve tarihsel süreçte sporun hangi etkenlerden dolayı böylesine bir güç olarak kullanılmaya başlandığı irdelenmiştir.Keywords

Olimpiyat, spor, siyaset, savaş, ekonomiAbstract

The concept of sports and politics is an event that has occupied the world's economic and political agenda for many years. The social power of sports spreading to large masses has always attracted the attention of political elements. Political actors, especially those who want to stay on the agenda in world politics, wanted to use the social and economic effects of sports during their stay in power. For this reason, they gave importance to mega events and wanted to show their power against other countries. The said power has led to effects that can lead to sanctions over time. Sport; It is not just a social and economic power for the world of politics. At the same time, it is a management tool that can drag people after it. Even this feature alone has caused politicians to use sportive events for their own benefit. With the technological developments, these interest movements accelerated and became an inevitable tool for politicians to show themselves in the global arena during the cold war periods. Because sport has now become one of the biggest means of sanction and showing off for all the states of the world. The most important reason for this situation is the growing volume of the sports sector. This volume of people, which started with athletes, trainers and managers, has become a global power over time. In the research, it has been examined how sports have been used as a political power on the recent war events and it has been examined due to which factors sports have started to be used as such a power in the historical process.Keywords

Olympics, sports, politics, war, economy