Elit Kick Boks Sporcularının Antropometrik Özellikleri, Dikey Sıçrama Yüksekliği ve Omurga Esnekliğinin Kategorilere Göre İncelenmesi
(Investigation of the Anthropometric Features, Vertical Jump Height, and Spine Flexibility of Elite Kickboxers According to the Categories )

Author : Hanife ALKAN  , Nazmi SARITAŞ, Murat KOÇ, Betül COŞKUN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-3
Page : 334-345
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.311
    


Summary

Bu çalışma, elit kick boks sporcularının antropometrik özellikleri, dikey sıçrama yüksekliği ve omurga esnekliğinin yarışma kategorileri arasında bir fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Türkiye’de farklı spor kulüplerinden olmak üzere kadınlarda 18-36, erkeklerde 18-40 yaş arası rastgele seçilmiş yaklaşık 225 elit sporcu katılmıştır. Sporcular kick boks müsabakalarında katıldıkları branşlarına göre; point fighting (n=75), light contact (n=75) ve kick light (n=75) olarak üç guruba ayrılmıştır. Ölçümlerde antropometrik set ve mezura kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, çevre ölçümleri, uzunluk ölçümleri, çap ölçümleri, deri kıvrım kalınlığı, dikey sıçrama yükseklikleri ve omurga esneklikleri belirlenerek branşlar arası farklılıkları karşılaştırılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmış ve tüm istatistiklerde anlamlılık değeri p<0.05 olarak alınmıştır. Kadın sporcuların antropometrik özellikleri daha çok Light Contact ve Point Fighting gruplarından kaynaklı farklılık gösterirken, erkek sporcularda bu farklılıklar her üç grupta değişkenlik göstermektedir. Omurga esnekliği her iki cinsiyette de Point Fighting grubunda en düşük bulunurken, Light Contact grubunda en yüksek bulunmuştur. Dikey sıçrama yüksekliği erkeklerde Light Contact grubunda anlamlı derecede yüksek, kadınlarda Point Fighting grubunda anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, kick boks sporcularının antropometrik özellikleri, dikey sıçrama yüksekliği ve omurga esnekliklerinin uzman oldukları yarışma kategorilerine göre farklılık gösterebileceği görülmüştür. Bu farklılıkların yarışma kategorisi seçiminde cinsiyetlere göre dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.Keywords

Antropometri, dikey sıçrama, kick boks, omurga esnekliğiAbstract

This study was conducted to determine whether there is a difference in anthropometric characteristics, vertical jump height, and spine flexibility of elite kickboxers between the categories. Approximately 225 randomly selected elite athletes, women between the ages of 18-36 and men aged 18-40, from different sports clubs in Turkey, participated in the study. Athletes were divided into three groups, point fighting (n=75), light contact (n=75), and kick light (n=75), according to the branches they participated in kickboxing competitions. An anthropometric set and tape measure were used in the measurements. The height, body weight, circumference measurements, length measurements, diameter measurements, skinfold thickness, vertical jump height, and spine flexibility were determined, and the differences were compared between the branches. SPSS 25.0 statistical package program was used in data analysis, and the significance level was accepted as p<0.05 in all statistics. While the differences between the anthropometric characteristics of female athletes mainly resulted from the groups of Light Contact and Point Fighting, these differences in male athletes vary in all three groups. Spinal flexibility was found lowest in the Point Fighting group while it was found to be highest in the Light Contact group in both genders. Vertical jump height was found to be significantly highest in the Light Contact group in males and significantly lowest in the Point Fighting group in females (p<0.05). As a result, it is seen that the anthropometric characteristics, vertical jump height, and spine flexibility of kickboxers may differ according to the competition categories in which they were specialized. It was concluded that these differences according to the genders should be taken into account when choosing a competition category.Keywords

Anthropometry, vertical jump, kickboxing, spine flexibility