Socio-Economic Effects of Mega Sports Events
(Mega Spor Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Etkileri )

Author : Arif Çağatay DÜZEN  , Mehmet KARGÜN, Talip ÇELİK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 227-238
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.288
    


Summary

It is seen that the effects of sports on the person both biologically and psychologically are undeniable. In addition to the benefits that sports provide to individuals, sports have become an important tool in terms of supporting local and regional development with effects such as creating marketing opportunities to countries, promoting them and increasing the value of brands. This study aims to examine the effects of mega sports events on cities and countries. In the study, the document analysis model, one of the qualitative research methods, is adopted. In this context, the resources related to the subject will be scanned as archives and brought together and examined. In document analysis, the data is systematically collected, analyzed and evaluated. In this context, previous scientific studies on the subject, statistical information and mathematical data have been taken into consideration. Considering the findings of the research, the cost and profit table of the Olympic Games held between 1996 and 2016 has been explained. In Table 2, the income statement of the International Federations in some Summer and Winter Olympic Games is given. In Table 3, the income of the Olympic Committee according to some years and in Table 4, information about the income status of the FIFA World Cups held in 1978 and 2018 are given. When we look at the data obtained, mega sports events have rapidly increased the number of viewers. As a result, sports tourism has developed in cities where mega sports events are held. At the same time, cities have felt many socio-economic impacts. The newly built sports halls for mega sports events have both created positive effects on cities and have an important place in the field of employment. Besides, sports sponsorships and side stakeholders related to sports were significantly affected by mega sports events. Consequently, mega sports events have many important effects in many different ways on the cities where they are organized. Especially in the long term, it can have positive effects that support the promotion of the country, the development of athletes, and the establishment of sports. These can be listed as sports sponsorship, employment, establishment and side stakeholders of sports.Keywords

Sports, mega sports events, sports economyAbstract

Literatüre bakıldığında sporun kişiye hem biyolojik hem de psikolojik olarak etkileri yadsınamayacak kadar fazla olduğu görülmektedir. Sporun kişiye kazandırdıklarının yanı sıra ülkelere pazarlama imkânı yaratma, tanıtma, markaların değerini artırma gibi etkilerle yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemede önemli bir araç haline gelmiştir. Bu nedenden birçok ülkenin de yaptığı gibi Türkiye‘ de spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için organizasyonlar için gerekli alt yapıyı sağlamaya uğraş vermektedir. Yapılan bu çalışma mega spor etkinliklerinin yapıldığı kent ve ülkeler üzerinde bıraktığı etkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi modeli benimsenmektedir. Bu bağlamda konu ile ilgili kaynaklar arşiv olarak taranıp bir araya getirilip incelenecektir. Doküman analizinde veriler sistematik olarak toplanır, incelenir ve değerlendirilir. Bu bağlamda konu ile ilgili geçmişte yapılmış bilimsel çalışmalar, istatistiksel bilgiler, matematiksel veriler göz önüne alınmıştır. Elde edilen verilere baktığımız zaman mega spor etkinlikleri hızlı bir şekilde izleyici sayılarını arttırmıştır. Bunun neticesinde mega spor etkinliklerinin yapıldığı kentlerde spor turizmi gelişmiştir. Aynı zamanda kentler sosyo-ekonomik anlamda birçok etkiyi hissetmiştir. Mega spor etkinlikleri için yeni yapılan spor salonları hem kentlere olumlu etkiler yaratmış hem de istihdam alanında önemli bir yer tutmuştur. Bunların yanında spor sponsorlukları ve spor ile ilgili yan paydaşlar mega spor etkinliklerinden önemli derecede etkilenmiştir. Sonuç olarak mega spor etkinlikleri organize edildikleri kentlere çok farklı yönlerden önemli birçok etkide bulunmaktadır. Özellikler uzun vadede ülke tanıtımı, sporcu gelişimi, sporda tesisleşmeyi destekler nitelik de olumlu etkileri olabilmektedir. Bunlar spor sponsorluğu, istihdam, tesisleşme ve sporun yan paydaşları olarak sıralanabilir. Bu sebeplerden ötürü bu tür organizasyonların ülkemizde yapılması için planlı bir şekilde gelişme hedeflenmelidir.Keywords

Spor, mega spor etkinlikleri, spor ekonomisi