Investigation of Social Impact Levels of Students Studying at the Faculty of Sport Sciences
(Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Etki Düzeylerinin İncelenmesi )

Author : Barış MERGAN  , Ömer Faruk YAZICI, Mehmet KARGÜN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 217-226
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.287
    


Summary

Social influence is regarded as an external factor that has an impact on people's lives. Individuals' quality of life can be influenced by social activities such as organizations, events, and activities. Because social influence can affect societies through a variety of activities, it can be one of the research topics in various disciplines. Individuals in society are affected directly or indirectly by sports activities. In this regard, sports may be considered to have a social impact. Sports' impact on the physical and mental health of individuals in societies may indicate that sports have a social impact. In this context, the study intends to investigate the social impact levels of the faculty of sports sciences students. The descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used to design the study. The "Easily Available Sampling" method was used to select the study group, and 287 students took part in the study. The 'social impact' scale was used as the data collection tool in the study. The data obtained from the participants were submitted to the statistical process using the IBM SPSS 25.0 package program. According to analyzed results, there was no statistically significant difference between the total mean scores of the social impact scale and the variables of gender, active sports status and department. Social impact scores of students doing active sports were found to be higher than those who do not. The total mean score obtained from the social impact scale of the students studying in Physical Education and Sports Teaching was found to be higher than the students in Sports Management and Coaching Education. The mean total score obtained by male students from the social impact scale was found to be higher than female students.Keywords

Sports Science, social impact, university studentAbstract

Sosyal etki bireylerin yaşamlarını etkileyen herhangi bir dış etken olarak görülmektedir. Organizasyonlar, etkinlikler, faaliyetler gibi toplumsal aktiviteler bireylerin yaşam kalitesi üzerinde bir etki bırakabilmektedir. Sportif etkinlikler doğrudan veya dolaylı olarak toplumda yaşamını sürdüren bireyleri etkilemektedir. Bu doğrultuda sporu sosyal bir etki olarak ele almak mümkün olabilir. Sporun toplumlarda yer alan bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemesi sporun bir sosyal etki olduğunun göstergesi olabilir. Bu bağlamda spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin sosyal etki düzeylerinin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli benimsenerek tasarlanmıştır. Çalışma grubu belirlenirken, "Kolayda Örnekleme" yönteminden yararlanılmıştır ve gönüllü olarak katılım sağlayan 287 kişi örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘sosyal etki’ ölçeği kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden elde edilen veriler IBM SPSS 25.0 paket programı kullanılarak istatistiksel işleme tabi tutulmuştur. Sosyal etki ölçeği toplam puan ortalamaları ile cinsiyet, aktif spor yapma durumu ve bölüm değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiş olması çalışma bulguları arasında yer almaktadır. Aktif spor yapan öğrencilerin aktif spor yapmayanlara göre sosyal etki puanları daha yüksek bulunmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal etki ölçeğinden elde etmiş oldukları toplam puan ortalamaları Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Erkek öğrencilerinin sosyal etki ölçeğinden elde etmiş oldukları toplam puan ortalamaları kadın öğrencilerden yüksek bulunmuştur.Keywords

Spor Bilimleri, sosyal etki, üniversite öğrencisi