Analyzing Sports Sciences Faculty Students’ Attitudes towards Folk Dances Lesson
(Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Halk Oyunları Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi )

Author : Meltem ALTINTUĞ  , Alparslan ÜNVEREN, Demir ERNEZ  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 169-178
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.278
    


Summary

The present study aimed to analyze the attitudes of sports sciences faculty students towards folk dances lesson according to gender and age. A total of 136 students from Uşak University Sports Sciences Faculty (%57,4 male and %42,6 female) voluntarily participated in the study. “Attitudes towards folk dances lesson scale” developed by Turan (2015) was used as the data gathering tool. The scale was consisted of 13 items anchored with a 5 Likert type scale and 1 factor. The data were analyzed with SPSS 22.0 for Windows using independent samples t test and one way Anova. According to analyzed results, there was a significant difference in the attitude towards folk dances lesson according to gender, on the other hand there was no significant difference according to age. As a result, present paper showed that female sports sciences faculty students had a more positive attitude towards folk dances lesson than males.Keywords

Folk dances, sports sciences, physical education, attitudeAbstract

Bu çalışma, Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin halk oyunları dersine karşı tutumlarını cinsşyet ve yaş değişkenleri bakımından incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde öğrenim gören, zorunlu ve seçmeli olarak “Halk Oyunları” dersi alan 79’u erkek (%57,4), 57’ si kadın (% 42,6) olmak üzere toplamda 136 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışmada öğrencilerin halk oyunları dersine yönelik tutumlarını ölçek için Turan (2015) tarafından geliştirilen “Halk oyunları dersine yönelik tutum ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 13 madde ve tek faktörlü yapıyı desteklemektedir. Veriler SPSS. 22 paket programda bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların halk oyunları dersine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterirken, yaşa göre bir farklılık göstermemektedir. Sonuç olarak mevcut çalışma kadın öğrencilerin halk oyunları dersine yönelik daha pozitif bir tutuma sahip olduğunu göstermiştir.Keywords

Halk oyunları, spor bilimleri, beden eğitimi, tutum