Analyzing the Relationship Between Empathic Tendencies, Decision-Making Styles and Communication Skills of Faculty of Sport Sciences Students
(Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Karar Verme Stilleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi )

Author : Recep CENGİZ  , Hakan SUNAY, Bayram KAYA  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 1-10
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.228
    


Summary

The aim of this study was to examine the relationship between the empathic tendency, decision-making styles and communication skills of university students in a sample of faculty of sport sciences. The study sample was consisted of 370 faculty of sport sciences students from Manisa Celal Bayar University. In the study, the data were collected with the Melbourne Decision-Making Scale I-II, Empathic Tendency Scale and Communication Skills Scale, as well as the personal information form designed by the researchers. Statistical package program was used in the analysis of the data. The distribution of the personal information of the participants was determined by percentage and frequency methods. The normality of the data was determined by the Kolmogorow-Smirnow test and the Spearman Correlation test was used to determine the relationships between the variables. According to analyzed results, a weak and negative relationship was found between the empathic tendencies of the female participants and their communication skills, while a weak but positive relationship was found with their decision-making styles. On the other hand, no significant relationship was found between the empathic tendencies of male participants and their communication skills however, weak negative correlations were found with their decision-making styles. As a conclusion, the present study showed that there were various relationships between the empathic tendencies, decision-making styles and communication skills of both male and female students of the faculty of sports sciences. However, more research is needed to examine the present results in depth.Keywords

Decision making, empathic tendency, communication, sportsAbstract

Mevcut araştırmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin empatik eğilimleri, karar verme stilleri ve iletişim becerilerinin arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırma grubunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 370 gönüllü öğrenci oluşmaktadır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II, Empatik Eğilim Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımları yüzde ve frekans yöntemleri ile belirlenmiştir. Verilerin dağılımı Kolmogorow-Smirnow testi ile belirlenmiş ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkilerin tespitinde Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kadın katılımcıların empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasında negatif yönde ve zayıf bir ilişki tespit edilirken, karar verme stilleri ile pozitif yönlü zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Buna karşılık erkek katılımcıların empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, karar verme stilleri ile negatif yönlü zayıf ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç olarak mevcut çalışma hem kadın hem de erkek spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin empatik eğilimleri, karar verme stilleri ve iletişim becerileri arasında çeşitli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Fakat ortaya çıkan sonuçların derinlenmesine incelenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Keywords

Karar verme, empatik eğilim, iletişim, spor