Abstract


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Mizah Yoluyla Başa Çıkma ile Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Çalışmamızda üniversite öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile algılanan stres düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Martin (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yerlikaya (2009) tarafından yapılan Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği (MYBÇÖ) ile birlikte Spielberg ve arkadaşları (1964) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılan Sürekli Kaygı Envanteri (Trait Anxiety Inventory-STAI Form TX-II) kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden oluşmak olup örnekleklem grubu ise kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenimine devam eden 135 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? şeklindeki araştırma sorusuna yanıt alabilmek için öğrencilerin Mizah yoluyla başa çıkma ölçeği ve sürekli kaygı ölçeğinden elde ettikleri toplam puanlar arasında ilişkiyi belirleyebilmek için Pearson korelasyon katsayıları incelenmiştir. Ayrıca kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir olup olmadığını belirlemek amacıyla reliability analysis uygulanmış ve Cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Daha sonra sürekli kaygı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır? şeklindeki araştırma sorusuna yanıt alabilmek için linear regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre algılanan kaygı seviyesinin, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin mizahla başa çıkmalarının negatif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, mizah yoluyla başa çıkma becerileri arttığı durumlarda, öğrencilerin günlük rutin yaşamlarında sürekli kaygı seviyelerinin azaldığı saptanmıştır. Sonuç olarak göre mizahın öğrencilerde oluşan kaygı durumlarından daha az etkilenmelerinde etkin bir rolü olduğu düşünülebilir.Keywords

Mizah yoluyla başa çıkma, kayıg, sürekli kaygı, ünversite öğrencisi


Reference