Abstract


Takım Sporcusu Üniversite Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarının İncelenmesi

Bu çalışmadaki temel amaç, takım sporcusu üniversite öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından prososyal ve antisosyal davranışlarını inceleyerek aradaki davranışsal farkların ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim/öğretim yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde öğrenim gören ve takım sporlarıyla uğraşan öğrenciler oluşturmaktadır. Takım sporcusu öğrencilerin davranışlarını incelemek amacıyla, Kavussanu ve Boardley (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Balçıkanlı (2013) tarafından yapılan Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, ölçümlerin normal dağılıp dağılmadığına Kolmogorov-Smirnov (n>50) ve Skewness-Kurtosis testleri ile bakılmış ve ölçümler normal dağıldığından dolayı Parametrik testler uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre takım sporcusu üniversite öğrencilerinin; yaş, cinsiyet, spor bilimleri alanı dışında bölüm okuma ve kardeş sayısı durumlarına göre, prososyal ve antisosyal davranış sergileme durumlarında anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu bulguların, üniversite öğrencilerinin takım sporları içerisinde daha fazla prososyal davranış sergilediğini öngörerek mevcut literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

Takım sporları, prososyal davranış, antisosyal davranış


Reference