Abstract


8 Haftalık Aikido Egzersizlerinin Genç Bireylerdeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık Aikido egzersizlerinin genç bireylerdeki statik denge, dinlenik nabız, saldırganlık, durumluk kaygı ve özgüven düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya yaş ortalamaları 20,47 ± 1,52 yıl, boy ortalamaları 167 ± 9,8 cm, kilo ortalamaları 60,1±8,58 olan ve daha önce Aikido egzersizlerine katılmamış, toplam 30 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara 8 hafta boyunca haftada 2 gün, 90 dk. olacak şekilde lisanslı eğitmen tarafından temel Aikido egzersizleri uygulanmıştır. Çalışma öncesi ve çalışma sonrasında katılımcıların dinlenik nabız ölçümleri, statik denge performansları, saldırganlık, durumluk kaygı ve özgüven puanları test edilmiştir. Flamingo denge testi, damar atım testi, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (1992), Özgüven ölçeği (Akın 2007), Durumluk Kaygı Ölçeği (Spielberger ve ark., 1970) veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. SPSS programı veri analizi için kullanılmış ve bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. Analizler sonucunda; Dinlenik nabız puanları hariç diğer tüm kategorilerde, çalışma öncesi ve çalışma sonrasında anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Cinsiyetler karşılaştırıldığında ise; gözlemlenen tüm değişkenler açısından cinsiyetlere göre istatistiksel anlamda farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Bu bulgulara dayanarak; 8 haftalık Aikido egzersizleri genç bireylerin statik denge performanslarını geliştirmek, saldırganlık, özgüven ve durumluk kaygı puanlarına olumlu etki yapmak için tercih edilebilecek bir egzersiz metodu olduğu söylenebilir.Keywords

Aikido, denge, saldırganlık, durumluk kaygı, özgüven


Reference