Abstract


Elit Güreşçilerde Akut Sıvı Kaybının Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Parametrelerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı güreşçilerde akut sıvı kaybının bazı fiziksel, fizyolojik ve performans parametrelerine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışma, yaşları 18-22 olan aktif güreş yapan 24 gönüllü erkek güreşçi ile yapılmıştır. Araştırma deney grubu (n=12) ve kontrol grubu (n=12) olmak üzere rastgele iki grup şeklinde planlanmıştır. Araştırmanın deney grubuna vücut ağırlığı kaybı antrenmanı uygulanırken kontrol grubuna normal antrenman uygulanmıştır. Araştırmada antrenmanlardan önce ve sonra vücut hidrasyon düzeyleri, reaksiyon zamanı, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti ve denge testleri uygulanarak akut sıvı kaybının etkileri araştırılmıştır. Grup içi karşılaştırmalar bağımlı örneklem t-test ile gruplar arası karşılaştırmalar ise bağımsız örneklem t-test ile analiz edilmiştir. Çalışmada, grup içi karşılaştırmalarda denge ve el kavrama kuvvetinde kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca, algılanan zorluk derecesi (AZD) düzeylerinde de kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmada reaksiyon zamanında anlamlı farklılık olsa da, iki grup benzerlik göstermektedir (p<0,05). Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular neticesinde akut sıvı kaybının güreşçilerde dikey sıçrama, anaerobik güç ve reaksiyon zamanı performanslarını etkilemediği ortaya koyulmuştur. Çalışmada denge ve el kavrama kuvveti performanslarında kontrol grubu lehine farklılık olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çalışmada elde edilen en önemli sonuç, AZD parametresinde ortaya çıkan deney ve kontrol grupları arasındaki farklılık olmuştur. AZD deney grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek çıkmış ve deney grubu antrenmanın zorluğunu daha yüksek seviyede algılamıştır. Kontrole kıyasla deney grubunda meydana gelen bu olumsuz etkiler dehidrasyona bağlı olabilir. Ortaya çıkan bu sonuç, güreşçilerin vücut ağırlığı kaybı antrenmanı sonrasında fiziksel performans anlamında fazla etkilenmezken, psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini göstermektedir ve bu durum hızlı vücut ağırlığı kaybının maç performansına negatif etki edebileceğini düşündürmektedir.Keywords

Güreş, vücut ağırlığı kaybı antrenmanı, dehidrasyon, AZD


Reference