Abstract


FIFA 2022 Dünya Kupası’na Katılan Seyircilerin Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı FIFA 2022 Dünya Kupası’na katılan seyircilerin serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeylerinin bireysel değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel olan bu çalışmada tarama modeli benimsenmiştir. Çalışma grubunu FIFA 2022 Dünya Kupası’nı izlemek için Türkiye’den Katar’a giden 229’u erkek 179’u kadın olmak üzere toplamda 408 katılımcı oluşturmaktadır. Ölçüm aracı olarak iki alt boyut ve 17 maddeden oluşan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilere Kolmogorov-Smirnov normallik testleri uygulanmış olup verilerin normallik koşullarını sağlayamamasından dolayı parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeylerinde, cinsiyet ve sosyal etkinliklere katılma değişkenlerine bağlı olarak bilgi ve beceri alt boyutlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yaş değişkenine bağlı olarak heyecan ve eğlence alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.Keywords

FIFA, dünya kupası, özgürlük, serbest zaman


Reference