Abstract


Spor Organizasyonlarında Sosyal Sermaye: Gönüllü Katılımın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Spor organizasyonlarında gönüllü katılımı sosyal sermaye bağlamında bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan mevcut çalışma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan betimsel tarama modeli benimsenerek tasarlanmıştır. Araştırmanın veri toplama işlemi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılırken ikinci bölümde Uçar (2016) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan sosyal sermaye ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2022 yılında ulusal bir spor organizasyonu olan Cadde 10K etkinliğinde gönüllü olarak katılım sağlayan bireyler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırma grubunu %52,9’u erkek (55), %47,1’i kadın (49) olmak üzere toplam 104 kişi oluşturmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde Windows için SPSS 23 paket program kullanılmıştır. Veri analizinde veri toplama aracı için iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Çalışmada hipotez testleri olarak bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada “spor alanı haricinde başka alanlarda gönüllü deneyiminiz var mı?” sorusuna cevap veren katılımcıların sosyal sermaye alt boyutlarından “grup aidiyeti” başlığında evet cevabı veren katılımcılar bakımından anlamlı fark elde edilmiştir. Ayrıca araştırmada yer alan “gönüllü katılımın kariyerinize katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların sosyal sermaye alt boyutlarında evet cevabı verenlerin “kurumsal güven” ve “grup aidiyeti” alt boyutlarında anlamlı farklar elde edilmiştir.Keywords

Sosyal sermaye, spor organizasyonu, gönüllülük


Reference