Özet


Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı: İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Sosyal Yetkinlik İlişkisi

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin serbest zamanlarda sıkılma algısı, internet bağımlılığı ve algılanan sosyal yetkinlik düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve bu üç değişken arasındaki ilişkiyi test etmektir. Kolayda örnekleme metoduyla ile seçilen toplam 430 (217 kadın ve 213 erkek) üniversite öğrencisine “Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği (BZSAÖ), “Young İnternet Bağımlılığı Testi- Kısa Formu” (YİBT-KF) ve Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (ASYÖ) uygulanmıştır.  Verilerin analizi için t-testi, MANOVA ve basit korelasyon testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet değişkenine göre sadece “BZSAÖ”nin “doyumsuzluk” alt boyutunda kadın katılımcılar lehine sonuçlar elde edilmiştir. Katılımcıların düzenli fiziksel aktiviteye katılma durumlarına göre “BZSAÖ”, “ASYÖ” ve “YİBT-KF”daki puanlarında anlamlı farklılaşmaya neden olduğu belirlenmiştir. Korelasyon testi sonuçlarına göre, örneklem grubunda “BZSAÖ” “ASYÖ” ve “YİBT-KF” puanları arasında düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kadın katılımcıların serbest zamanlarını zamanlarını yöneten veya serbest zamanlarının psikolojik ödüllerinin farkında oldukları söylenebilmektedir. Bununla birlikte, fiziksel aktivite katılımının düşük sıkılma algısı, yüksek iletişim becerisi, sosyallik ve çevrimiçi keşif davranışı sağladığı düşünülmektedir.   Anahtar Kelimeler

Serbest zamanlarda sıkılma algısı, algılanan sosyal yetkinlik, internet bağımlılığı


Reference