Özet


Futbol Taraftarlarının Takıma Psikolojik Bağlılık, Fanatiklik ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

Takımlar, taraftarlarıyla bütünleşerek büyüyüp, gelişmeye çalışır. Taraftarlar da takımlarıyla özdeşleşir ve gönülden bağlanır. Ayrıca futbol, seyirci ve taraftarları mutlu eden unsurlar barındırır. Takımının alacağı galibiyet, seyirci ve taraftarlarını mutlu eder. Bu çalışmanın amacı, futbol taraftarlarının takıma psikolojik bağlılık, fanatiklik ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takımlardan herhangi birinin taraftarı olan ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 1285 futbol taraftarı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgiler anketi, Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği, Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler pandemi koşulları nedeniyle yalnızca Google Formlar aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler, normal dağılım özelliklerine uymadığı için verilerin analizinde non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Farkın kaynağını tespit etmek için çoklu karşılaştırma testlerinden faydalanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi için Spearman Korelasyon Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların %45’inin taraftar, %29,4’ünün futbolsever, %25,6’sının ise fanatik olduğu tespit edilmiştir. Fanatik olanların diğerlerinden, erkek katılımcıların kadın katılımcılardan, takımının taraftar grubuna üye olanların olmayanlardan, takımının tüm maçlarını izleyenlerin izlemeyenlerden takıma psikolojik bağlılık, fanatiklik ve mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların fanatiklik düzeyleri ile psikolojik bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Fanatiklik düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki ise yine pozitif yönlü olmasına rağmen düşük düzeydedir. Psikolojik bağlılık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında da pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Psikolojik bağlılık, fanatiklik, mutluluk, taraftar, futbol


Reference