Abstract


Özel Eğitim Kurum Yöneticileri Perspektifinden Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları: Fenomenolojik Bir Yaklaşım

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim kurumlarının uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarına olan bakış açılarının incelenmesidir. Fenomenolojik desende tasarlanmış olan bu nitel araştırmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda, araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da uyarlanmış fiziksel aktivite programları uygulayan 10 (on) özel eğitim kurum yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunda yer alan özel eğitim kurum yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada güvenilirliği sağlamak amacı ile, Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılmış ve .85 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre; özel eğitim kurumlarında uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarının fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik açıdan özel gereksinimli bireylere katkılar sağlıyor olması, bu uygulamalara yer verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca kurumların özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri tarafından tercih edilmelerinde de uyarlanmış fiziksel aktivite hizmeti sunulmasının önemli bir etken olduğu görülmektedir. Bu açıdan kurumların uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarını müfredatlarına dâhil ettikleri ve mevcut uygulamaların içeriklerini bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları belirtilmektedir. Kurumların uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarına yönelik olarak alan düzenlemesi, ekipman seçimi ve nitelikli eğitmen seçimine önem verdikleri görülmektedir. Sonuç olarak, özel eğitim kurumlarında uyarlanmış fiziksel aktivitenin özel gereksinimli bireylere pek çok katkı sağladığı, kurumları tercih edilmede uyarlanmış fiziksel aktivite uygulamalarının önemli olduğu söylenebilir.Keywords

Uyarlanmış fiziksel aktivite, özel eğitim, özel gereksinimli bireyler


Reference