Abstract


Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Boş Zaman Sıkılma Algılarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde boş zaman sıkılma algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırması şeklinde desenlenmiştir. Çalışmanın örneklemini, uygun örneklem yöntemi ile seçilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan Kütahya ili Tavşanlı ilçesine bağlı ortaokullardan seçilen 214 ortaokul öğrencisinden oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunun yanı sıra Kara, Gürbüz ve Öncü (2014), tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeğinden” faydalanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 20 paket programda bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlarda cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre “doyum” alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmezken (p>0,05), “sıkılma” alt boyutunda anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Öğrenci kulübü üyeliği olan ile olmayan katılımcılar ve internette vakit geçirme sürelerine göre ise “doyum” alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülürken (p<0,05), “sıkılma” alt boyutunda anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Boş zamanını değerlendirmede güçlük çeken katılımcıların boş zamanda sıkılma algılarında ise her iki alt boyutta da farklılık görülmüştür(p<0,05).Keywords

Rekreasyon, uzaktan eğitim, sıkılma algısı


Reference