FIFA 2022 Dünya Kupası’na Katılan Seyircilerin Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigating the Perceived Leisure Freedom of FIFA 2022 World Cup Spectators )

Author : Oğuzhan YÜKSEL  , Piyami ÇAKTO, Sief Addeen Ra’ed ALKAFAWEEN, Faruk CEYHAN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 81-93
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.334
    


Summary

Bu araştırmanın amacı FIFA 2022 Dünya Kupası’na katılan seyircilerin serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeylerinin bireysel değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel olan bu çalışmada tarama modeli benimsenmiştir. Çalışma grubunu FIFA 2022 Dünya Kupası’nı izlemek için Türkiye’den Katar’a giden 229’u erkek 179’u kadın olmak üzere toplamda 408 katılımcı oluşturmaktadır. Ölçüm aracı olarak iki alt boyut ve 17 maddeden oluşan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilere Kolmogorov-Smirnov normallik testleri uygulanmış olup verilerin normallik koşullarını sağlayamamasından dolayı parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeylerinde, cinsiyet ve sosyal etkinliklere katılma değişkenlerine bağlı olarak bilgi ve beceri alt boyutlarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yaş değişkenine bağlı olarak heyecan ve eğlence alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.Keywords

FIFA, dünya kupası, özgürlük, serbest zamanAbstract

The purpose of this study was to investigate the levels of freedom perceived by FIFA 2022 World Cup spectators during their free time. This quantitative study utilized the cross-sectional model. The working group was comprised of 408 individuals, including 229 men and 179 women, who traveled from Turkey to Qatar in order to observe the FIFA 2022 World Cup. The "Perceived Freedom in Leisure Scale" comprised of two sub dimensions and 17 items was used as a measuring instrument. The obtained data were subjected to Kolmogorov-Smirnov normality tests, and non-parametric Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were conducted because the data did not satisfy normality conditions. The obtained results were evaluated at a significance level of 0.05. Significant differences emerged in the variable perceived leisure freedom in knowledge and skills sub dimensions according to gender and participation in social activities. There was a significant difference in the sub dimension of excitement and fun based on the age variable.Keywords

FIFA, freedom, leisure, world cup