The Effect of Kefir Consumption on Body Composition in Sedentary Individuals Doing Submaximal Exercise
(Submaksimal Egzersiz Yapan Sedanter Bireylerde Kefir Tüketiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi )

Author : Ezgi SAMAR  , Kıvanç BURU  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 284-293
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.310
    


Summary

This study aimed to examine the effect of kefir consumption on body composition in sedentary individuals who exercise at a submaximal level for 4 weeks. The study was an experimental study and 32 sedentary subjects voluntarily participated in the study. The groups were randomly selected as experimental and control groups. Both groups started to exercise at the same time and the exercise protocol continued at a submaximal level for 4 weeks. Measurements were taken twice as a pre-test and post-test in the 4-week exercise program. The exercise protocol was calculated with the Karvonen formula and applied to the participants every other day. The mean duration of exercise was 60- 90 minutes and planned as a warm-up, cardio exercises, and weight training. In addition to exercise, a high protein diet was applied to the control group, while an extra daily 500 ml of kefir was added to the experimental group. In the evaluation of the data; Descriptive statistics, independent group t-test, and dependent group t-test were used. Moreover, time-dependent percentage changes between groups were calculated using the formula “%Δ= (Post-Test-Pre-Test) /Pre-Test*100”. As a result of the analysis, no statistically significant difference was found in the weight, waist circumference, muscle ratio, fat ratio, and BMI pre-test mean scores of the experimental and control groups as a result of the independent group T-test (p>.05). In the dependent T-test results, a statistically significant difference was found in the experimental group as a result of the comparison of the pre-test and post-test mean scores in the same parameters, and a statistically significant difference was found in the control group (p<.05). However, when the intra-group BMI changes were examined, it was observed that the changes in the kefir group were higher.Keywords

Exercise, kefir, sedentary, submaximal exercise, body compositionAbstract

Çalışmada 4 hafta boyunca submaksimal düzeyde egzersiz yapan sedanter bireylerde kefir tüketiminin vücut kompozisyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma deneysel bir çalışma olup çalışmaya 32 sedanter birey gönüllü olarak katılmıştır. Gruplar deney ve kontrol grubu şeklinde rastgele seçilmiştir. Her iki grupta aynı anda egzersiz yapmaya başlanmış ve egzersiz protokolü 4 hafta boyunca submaksimal düzeyde sürmüştür. Ölçümler 4 haftalık egzersiz programında ön ve son test olacak şekilde iki defa alınmıştır. Katılımcıların aerobik uygunluk düzeyleri Karvonen formül ile hesaplanmış ve sonuçlar doğrultusunda egzersiz protokolü oluşturularak gün aşırı uygulanmıştır. Egzersiz süresi ortalama 60- 90 dakika; ısınma, kardio çalışmaları ve ağırlık çalışmaları olarak planlanmıştır. Kontrol grubuna egzersizin yanı sıra protein oranı yüksek bir beslenme programı uygulanırken, deney grubuna da ekstra günlük 500 ml kefir eklenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerden, bağımsız grup t-testi ve bağımlı grup t-testi tek kullanılmıştır.  Ayrıca, gruplar arası zamana bağlı yüzde değişimler “%Δ= (Son Test-Ön Test) /Ön Test*100” formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda bağımsız grup T-testi sonucunda deney ve kontrol gruplarının kilo, bel çevresi, kas oranı, yağ oranı ve BMI ön test puan ortalamalarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>.05). Bağımlı T-testi sonuçlarında ise deney grubunda aynı parametrelerde ön-son test puan ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda anlamlı farklılık olduğu, kontrol grubunda da anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<.05). Fakat grup içi BMI değişimlerine bakıldığında kefir grubundaki değişimlerin daha yüksek oranda olduğu gözlenmiştir.Keywords

Egzersiz, kefir, sedanter, submaksimal egzersiz, vücut kompozisyonu