Employment and Unemployment Experiences of Sports Faculty Graduate Women
(Spor Bilimleri Fakülteleri Mezunu Kadınların İstihdam ve İşsizlik Deneyimleri )

Author : Ekin BÜYÜKAKTEN  , Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 250-283
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.294
    


Summary

This study aimed to analyze employment and unemployment experiences of sports faculty graduate women. Most of the literature on women in sports have been written with a feminist theory perspective as part of gender studies. Here, macroeconomic parameters and labor theories were prioritized in the analysis of employment and unemployment experiences of women in the sports industry. Semi-structured interviews were conducted online via Zoom with 22 women from different backgrounds, cities, universities, and ages. A qualitative research method was used, and a content analysis was conducted on the transcribed interviews, which revealed the themes in the study. Following themes were found as a result of the findings: education’s role in employment and unemployment, gender’s role in employment and unemployment, wage and social security issues in employment and unemployment experiences, perception of favoritism, and employment policies. Almost every participant underlined the fact that women in sports, if they educated themselves well enough, under the equal employment opportunities, will be able to find a job. Besides, every one of the participants pointed out that favoritism is the main problem surrounding the sports sector across all areas of work. Women in sports are challenged with housework and childcare in addition to their mostly physical work in their jobs. Women are faced with limitations on finding a job in the public sector and with obstacles, especially in terms of wages, in the private sector causing women either to be unemployed for years or working in jobs for unlawful hours for low wages. This study draws attention to the structural changes in governments, municipalities, federations, sports clubs, and universities that is needed for women to have a transparent and equal future in sports.Keywords

Sports, women employment, youth unemployment, wage inequality, social securityAbstract

Bu çalışma, spor bilimleri fakülteleri mezunu kadınların istihdam ve işsizlik deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Sporda kadınlara ilişkin literatürün çoğu, toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir parçası olarak feminist teori bakış açısıyla yazılmıştır. Burada kadınların spor endüstrisindeki istihdam ve işsizlik deneyimlerinin analizinde makroekonomik parametreler ve emek teorilerine öncelik verilmektedir. Farklı bölüm, şehir, üniversite ve yaştan 22 kadınla Zoom programı üzerinden online olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve belirlenen temaları ortaya çıkaran deşifre edilmiş görüşmeler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkan temalar; istihdam ve işsizlikte eğitim hayatının rolü, cinsiyetin istihdamı ve işsizliği şekillendirici rolü, istihdamda ücret ve sosyal güvence sorunsalı ve işsizlik deneyimleri, torpil algısı ve işgücü politikaları şeklinde sıralanmaktadır. Hemen hemen her katılımcı kendilerini iyi yetiştirmeleri durumunda eşit istihdam olanaklarına erişim hali sağlanabildiği sürece iş bulabileceklerinin altını çizmiştir. Ayrıca her biri, tüm alanlarda iş bulma konusunda spor sektörünü çevreleyen temel sorunun torpil olduğuna dikkat çekmiştir. Kadınlar, işlerinde çoğunlukla fiziksel çalışmaların yanı sıra ev işleri ve çocuk bakımıyla da zorlamaktadır. Kamuda iş bulma konusunda sınırlamalar, özel sektörde ise özellikle ücretler açısından engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da kadınların ya yıllarca işsiz kalmasına ya da düşük ücretlerle sigortasız işlerde çalışmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, kadınların sporda şeffaf ve eşit bir geleceğe sahip olmaları için politikalarda, belediyelerde, federasyonlarda, spor kulüplerinde ve üniversitelerde yapılması gereken yapısal değişikliklere dikkat çekmektedir.Keywords

Spor, kadın istihdamı, genç işsizliği, ücret eşitsizliği, sosyal güvence