Investigation of the Effects of Fun Athletics Practices Applied to Primary School Students on Motor Development
(İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Eğlenceli Atletizm Çalışmalarının Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi )

Author : Azize ERDOĞAN ÜNAL  , Betül BAYAZIT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 239-249
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.291
    


Summary

The present study aimed to examine the contribution of fun athletic activities to the motor development of primary school 1st-grade students. A total of 54 students in two different branches, randomly selected from Defterdar Mehmet Bey Primary School in the Beykoz district of Istanbul participated in the study. The participants were divided into two groups the study and the control group. A fun athletics track consisting of 7 stations was applied to all students. These stations were respectively; The slalom consists of forwarding leaping, ball at wall throwing and catching, ladder crossing, somersault forward, tunnel crossing, and balance. The analysis of the obtained data was made in the SPSS 21.0 package program. Descriptive statistics of the data were calculated. Mann Whitney U and Wilcoxon non-parametric tests were applied. According to the analyzed results, while there was no significant difference between the pre-test and post-test data of the control group, except for the course duration, there was a significant difference between the pre-test and post-test data of the study group, and a significant difference was observed between the post-tests of the control group and the study group in favor of the study group. As a result, it was observed that fun athletics activities made a positive contribution to the motor skills of primary school 1st-grade students.Keywords

Fun athletics, Motor development, Game and physical activityAbstract

Bu çalışma, Eğlenceli atletizm çalışmalarının ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin motor gelişimine katkısını incelemek amacıyla yapılmıştır. İstanbul ilinin Beykoz ilçesinde bulunan Defterdar Mehmet Bey İlkokulundan rastgele yöntemle seçilmiş olan iki farklı şubede toplam 54 öğrenci çalışma grubu ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Tüm öğrencilere 7 istasyondan oluşan eğlenceli atletizm parkuru uygulanmıştır. Bu istasyonlar sırası ile; slalom, durarak önce sıçrama, duvara top fırlatma ve yakalama, merdiven geçişi, öne takla, tünel geçişi ve dengedir. Elde edilen verilerin çözümlemesi SPSS 21.0 paket programında yapılmıştır. Verilere ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış, non-parametrik test olan Mann Whitney U ve Wilcoxon testleri uygulanmıştır. Kontrol grubunun ön test ve son test verileri arasında parkur süresi dışında anlamlı bir farklılık görülmezken, çalışma grubunun ön test ve son test verileri arasında anlamlı farklılık görülmektedir ve kontrol grubu ile çalışma grubunun son testleri arasında çalışma grubunun lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Sonuç olarak eğlenceli atletizm çalışmalarının ilkokul 1.sınıf öğrencilerin motor becerilerine olumlu bir katkı sağlandığı gözlemlenmektedir.Keywords

Eğlenceli atletizm, Motor gelişimi, Oyun ve fiziksel etkinlik