Investigation of the Relationship between Healthy Life Skills and Life Satisfaction in University Students and Varsity Licensed Athletes
(Lisanslı Sporcu Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi )

Author : Erdal ZORBA  , Ümit Doğan ÜSTÜN, Halil BİSGİN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 191-199
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.286
    


Summary

The present research aimed to investigate the effect of healthy life skills on life satisfaction and the correlation between the variables in university students and varsity licensed athletes. 249 university students selected according to the random sampling method participated in the study. Participants were students at Hatay Mustafa Kemal University, School of Physical Education and Sports. The "Healthy Life Skills" scale developed by Genç and Karaman (2019) and “Satisfaction with Life” scale adapted to Turkish by Dağlı and Baysal (2016) were used as the data collection tools. Pearson Correlation and Simple Linear Regression analyses were used in the analysis of the data. According to analysed results, there were positive correlations between healthy life skills and life satisfaction. Besides, healthy nutrition and access to health-related resources were predictors of life satisfaction in both groups, but the importance given to health and health priority predicted life satisfaction only in varsity licensed athletes.Keywords

Healthy lifestyle, health attitude, life satisfactionAbstract

Mevcut araştırma, lisanslı olarak spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinde sağlıklı yaşam becerileri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenerek sağlıklı yaşam becerilerinin yaşam doyumu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmaya tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilen 249 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genç ve Karaman (2019) tarafından geliştirilen “Sağlıklı Yaşam Becerileri” ölçeği ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından uyarlanan “Yaşam Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sağlıklı yaşam becerileri ile yaşam doyumu arasında pozitif ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sağlıklı beslenme ve sağlıkla ilgili kaynaklara ulaşma her iki grupta da yaşam doyumunun yordayıcısı durumunda iken, sağlığa verilen önem ve sağlık önceliği sadece lisanslı olarak spor yapan katılımcılarda yaşam doyumunu yordamaktadır.Keywords

Sağlıklı yaşam tarzı, sağlık tutumu, yaşam doyumu