Analyzing the Leisure Satisfaction Levels of Individuals Participated in the Ultra Trail Organization as Recreation
(Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Ultra Trail Organizasyonlarına Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi )

Author : Evrim BÖYÜKELHAN  , Osman GÜMÜŞGÜL, Halil BİŞGİN  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-2
Page : 179-190
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.281
    


Summary

This study was conducted to examine the leisure satisfaction levels of individuals participating in the Ultra Trail (trail running) organization as recreation. The sample group of the study consisted of 313 individuals selected from the Salamon Cappadocia Ultra Trail organization by random sampling method. The personal information form used in the study was created by the researchers. Besides, "Leisure Satisfaction Scale" was developed by Beard and Ragheb (1980) and adapted to Turkish language by Karlı et al. (2008). The data obtained in the study were analyzed using the SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) program. The Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze whether the data showed a normal distribution or not, and Mann Whitney U test and Kruskall Walliss tests were used in the data analyze. When the findings of the study were examined it was found that male and single participants had higher leisure satisfaction scores. In addition, the total score rankings of the leisure satisfaction scale psychological sub-dimension of the participants in the 29-38 age group were significantly higher than the other groups.Keywords

Free Time, leisure satisfaction, recreation, ultra-trailAbstract

Bu çalışma, rekreasyonel bir etkinlik olarak Ultra Trail (patika koşusu) organizasyonlarına katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile Salamon Cappadocia Ultra Trail organizasyonundan seçilen 313 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan kişisel bilgiler formu araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Kullanılan veri toplama aracı ise Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Karlı ve ark. (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” dir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov testi ile analiz edilmiş ve normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. (p<0,05). Araştırmanın bulguları incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre erkek katılımcıların; medeni durum değişkenine göre ise bekâr katılımcıların serbest zaman tatmin puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 29-38 yaş grubunda olan katılımcıların serbest zaman tutum ölçeği psikolojik alt boyutu toplam puan sıralamaları diğer gruplara göre anlamlı şekilde yüksektir.Keywords

Serbest zaman, serbest zaman tatmini, rekreasyon, ultra trail