Examination of Football Fans' Levels of Psychological Commitment to the Team, Fanaticism and Happiness
(Futbol Taraftarlarının Takıma Psikolojik Bağlılık, Fanatiklik ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi )

Author : Gökhan ÇAKMAK  , Zekiye BAŞARAN, Adem KARATUT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2022
Number : 9-1
Page : 95-110
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.274
    


Summary

Teams try to grow and develop by integrating with their fans. Fans also identify with their teams and are deeply attached to them. In addition, football contains elements that make the spectators and fans happy. The victory of his team will make the spectators and fans happy. The aim of this study is to comparatively examine the psychological commitment to the team, fanaticity and happiness levels of football fans. In this study, descriptive and relational survey model, which is one of the quantitative research methods, was used. The sample of the study consisted of 1285 football fans who were fans of any of the teams competing in the Turkish professional football leagues and participated in the study voluntarily. Personal information questionnaire prepared by the researchers, Team Psychological Commitment Scale, Fanaticism Scale for Football Fans and Oxford Happiness Scale Short Form were used as data collection tools. The data collected within the scope of the research was obtained only through Google Forms due to the pandemic conditions. SPSS 25.0 package program was used in the analysis of the data. Since the data did not comply with the normal distribution characteristics, the Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis tests, which are non-parametric tests, were used in the analysis of the data. Multiple comparison tests were used to determine the source of the difference. Spearman Correlation Test was applied to determine the relationship between the scales. As a result, it was determined that 45% of the participants were fans, 29.4% were football fans, and 25.6% were fanatics. It has been determined that those who are fanatics have higher levels of psychological commitment to the team, fanaticity and happiness than those who are male participants than female participants, those who are not members of the support group of their team, those who watch all the matches of their team and those who do not watch. A positive and moderate relationship was found between the levels of fanaticity and psychological commitment levels of the participants. Although the relationship between fanaticity and happiness levels is positive, it is at a low level. It has been determined that there is a low level of positive relationship between psychological commitment levels and happiness levels.Keywords

Psychological commitment, fanaticism, happiness, fan, footballAbstract

Takımlar, taraftarlarıyla bütünleşerek büyüyüp, gelişmeye çalışır. Taraftarlar da takımlarıyla özdeşleşir ve gönülden bağlanır. Ayrıca futbol, seyirci ve taraftarları mutlu eden unsurlar barındırır. Takımının alacağı galibiyet, seyirci ve taraftarlarını mutlu eder. Bu çalışmanın amacı, futbol taraftarlarının takıma psikolojik bağlılık, fanatiklik ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takımlardan herhangi birinin taraftarı olan ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 1285 futbol taraftarı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgiler anketi, Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği, Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler pandemi koşulları nedeniyle yalnızca Google Formlar aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler, normal dağılım özelliklerine uymadığı için verilerin analizinde non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Farkın kaynağını tespit etmek için çoklu karşılaştırma testlerinden faydalanılmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi için Spearman Korelasyon Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların %45’inin taraftar, %29,4’ünün futbolsever, %25,6’sının ise fanatik olduğu tespit edilmiştir. Fanatik olanların diğerlerinden, erkek katılımcıların kadın katılımcılardan, takımının taraftar grubuna üye olanların olmayanlardan, takımının tüm maçlarını izleyenlerin izlemeyenlerden takıma psikolojik bağlılık, fanatiklik ve mutluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların fanatiklik düzeyleri ile psikolojik bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Fanatiklik düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki ise yine pozitif yönlü olmasına rağmen düşük düzeydedir. Psikolojik bağlılık düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında da pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Psikolojik bağlılık, fanatiklik, mutluluk, taraftar, futbol