9 Haftalık Kuvvet ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Kız Basketbolcularda Aerobik Performansa Etkisinin Araştırılması
(Investigation of the Effect of 9-Week Strength and Endurance Training on the Aerobic Performance in Female Basketball Players )

Author : Murat Bekleyiş Apaydın  , Emin Süel, Hacı Ahmet Akkaya  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 409-416
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.251
    


Summary

Bu çalışmanın amacı 9 haftalık kuvvet ve dayanıklılık antrenman metodunun aktif olarak müsabakalarda mücadele eden kız basketbolcularda dayanıklılık performansına etkisini tespit etmektir. Çalışma grubu (n = 15; Ort. Yaş = 16 ± 0,7) aktif olarak basketbol gelişim liginde (BGL) mücadele eden kız sporculardan oluşmaktadır. Çalışma öncesi sporcuların velilerinden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (BGOF) alınmış ve sporcular ile yüz yüze görüşülerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada 9 hafta boyunca sporculara mevcut basketbol antrenmanlarına ek kuvvet (10gün) ve dayanıklılık (20gün) antrenmanları uygulanmıştır. Sporculara 9 hafta öncesinde ve program sonrasında olmak üzere farklı zaman dilimlerinde 30-15 Aralıklı Fitness Testi uygulanmış olup veriler istatiksel olarak kaydedilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterdiği 1.5>X>-1.5 kabul edilmiş ve parametrik test kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışma sonunda sporcuların vücut ağırlığı, beden kitle indeks ve boy uzunlukların da anlamlı farklılaşmanın yanı sıra koşu mesafesi (KM) ve maksimum aerobik sürat (MAS) değerlerinde de anlamlı fark p<0,05 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Kuvvet, dayanıklılık, 30-15 Aralıklı fitness testi

Abstract

This study aimed to investigate the effect of a 9-week strength and endurance training on the aerobic performance of female basketball players. The study group consisted of athletes (n=15 mean age=16±0.7) who are actively competing in the basketball development league (BGL). Before any assessment informed consent form obtained from the parents of the athletes. In the study, additional strength (10 days) and endurance (20 days) trainings were applied to the existing basketball trainings for 9 weeks. The 30-15 Interval Fitness Test was applied to the athletes in different time periods, 9 weeks before and after the program, and the data were recorded statistically. In the study, as the data showed a normal distribution parametric statistical tests were used. As a result of the study, it was found that there was a significant difference p<0.05 in the values ​​of running distance and maximum aerobic speed (MAS), as well as significant differences in the body weight, body mass index and height of the athletes.Keywords
Strength, endurance, 30-15 internment fitness tests