Yıldız Bisikletçilerin Antropometrik Özellikleri İle Kuvvet Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Anthropometric Characteristics and Strength Values of Turkish Cadet Cyclists )

Author : Esra Kürkçü Akgönül  , Ulaş Can Yıldırım  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2021
Number : 8-3
Page : 391-408
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.249
    


Summary

Bu çalışmada; yıldız erkek bisikletçilerin vücut kompozisyonu, antropometrik değerleri ve kuvvet parametrelerinin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya toplam 28 yıldız erkek sporcu (yaş:14,92±0.76, boy:170,52±5,54, ağırlık:60,47±5,59) katıldı. Deneklerin antropometrik özelikleri; boy uzunluğu, vücut ağırlıkları, vücut yağ yüzdeleri, beden kütle indeksleri, deri kıvrım kalınlıkları ölçüldü, vücut yağ oranı “Yuhasz” formülü kullanılarak belirlendi ve sağ ve sol el kavrama kuvveti, sırt kuvveti ve bacak kuvveti gibi motorik özellikleri ölçüldü. Verilerin analizi SPSS istatistik programında korelasyon analizi yapılarak değerlendirildi. Ölçümler neticesinde sporcuların vücut yağ oranı 8,949±1,104, beden kütle indeks değeri ise 20,786±1,555 olarak bulundu. Bisikletçilerin sağ el kavrama kuvvet değeri 42,553±5,862, sol el kavrama kuvvet değeri 40,535±5,864, sırt kuvvet değeri 119,839±15,442, bacak kuvvet değerinin ise 134,125±21,833 olduğu tespit edildi. Ayrıca bisikletçilerin el kavrama kuvvetleri arasındaki fark incelendiğinde, sağ elin dominant olduğu görüldü. Vücut ağırlığı ile sağ-sol el kavrama kuvveti ve sırt kuvveti arasında ortalama düzeyde anlamlı ve pozitif korelasyon bulunurken (r=0,478, p=0,01; r=0,405, p=0,032; r=0,409, p=0,031), vücut ağırlığı ile bacak kuvveti arasında herhangi bir korelasyon olmadığı tespit edildi (p>0,05). Ayrıca beden kütle indeksi ile yalnızca sağ el kavrama kuvveti arasında ortalama düzeyde anlamlı ve pozitif korelasyon tespit edilmişken (r=0,417, p=0,027); yaş, boy ve yağ oranı ile kuvvet parametreleri arasında anlamlı bir korelasyon olmadığı bulunmuştur (p>0,05). Sonuç olarak; bu çalışma ile yıldız kategorideki bisiklet sporcularının iyi derecede el kavrama, sırt ve bacak kuvvetine sahip olduğu ve yıldız bisikletçilerde antropometrik özelliklerden yalnızca vücut ağırlığı ile el kavrama kuvveti değerleri arasında anlamlı düzeyde bir korelasyon olduğu görülmüşken; bisikletçiler için önem ihtiva eden bacak kuvveti ile antropometrik özellikler arasında anlamlı düzeyde bir korelasyon olmadığı tespit edildi.Keywords
Antropometri, kuvvet, el kavrama kuvveti, yıldız erkek

Abstract

In this study, it was aimed to examine the body composition, anthropometric and strength parameters of level cadet male cyclists at the national team level and to evaluate the relationship between the body composition, anthropometric and strength parameters. A total of 28 cadet male cyclists (age: 14.92±0.76, height:170,52±5.54, weight:60.47±5.59) participated in the study. Anthropometric characteristics of the subjects; height, body weight, body fat percentage, body mass index, skinfold thickness were measured, body fat percentage was determined using the “Yuhasz” formula, and motoric characteristics such as right and left handgrip strength, back strength and leg strength were measured. The analysis of the data was made in the SPSS statistical program and evaluated with the Pearson Correlation test. The result of the study, body fat percentage (8.949±1,104) and body mass index (20,786±1.555) were found. It was determined that the right handgrip strength (42,553±5,862), left handgrip strength (40.535±5,864), back strength (119,839±15,442) and leg strength (134,125±21,833) of the cadet cyclists were found. In addition, when the difference between handgrip strengths of the cyclists was examined, it was seen that the right hand was dominant. While there was a significant and positive correlation between body weight and right & left handgrip strength and back strength (r=0.478, p=0.01; r=0.405, p=0.032; r=0.409, p=0.031); it was determined that there was no correlation between body weight and leg strength (p>0.05). In addition, while there was an average significant and positive correlation was found between body mass index and only right handgrip strength (r=0.417, p=0.027), it was found that there was no significant correlation between age, height, fat ratio and strength parameters (p>0.05). As a result; this study showed that cadet cyclists have good hand grip, back and leg strength, and there is a significant correlation only between body weight and handgrip strength values, among the anthropometric characteristics. However, it was determined that there was no significant correlation between and anthropometric characteristics and leg strength, which is important for cyclists.Keywords
Anthropometry, strength, handgrip strength, cadet man