Özet


Spor Bilimleri Fakülteleri Mezunu Kadınların İstihdam ve İşsizlik Deneyimleri

Bu çalışma, spor bilimleri fakülteleri mezunu kadınların istihdam ve işsizlik deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Sporda kadınlara ilişkin literatürün çoğu, toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir parçası olarak feminist teori bakış açısıyla yazılmıştır. Burada kadınların spor endüstrisindeki istihdam ve işsizlik deneyimlerinin analizinde makroekonomik parametreler ve emek teorilerine öncelik verilmektedir. Farklı bölüm, şehir, üniversite ve yaştan 22 kadınla Zoom programı üzerinden online olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve belirlenen temaları ortaya çıkaran deşifre edilmiş görüşmeler üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde ortaya çıkan temalar; istihdam ve işsizlikte eğitim hayatının rolü, cinsiyetin istihdamı ve işsizliği şekillendirici rolü, istihdamda ücret ve sosyal güvence sorunsalı ve işsizlik deneyimleri, torpil algısı ve işgücü politikaları şeklinde sıralanmaktadır. Hemen hemen her katılımcı kendilerini iyi yetiştirmeleri durumunda eşit istihdam olanaklarına erişim hali sağlanabildiği sürece iş bulabileceklerinin altını çizmiştir. Ayrıca her biri, tüm alanlarda iş bulma konusunda spor sektörünü çevreleyen temel sorunun torpil olduğuna dikkat çekmiştir. Kadınlar, işlerinde çoğunlukla fiziksel çalışmaların yanı sıra ev işleri ve çocuk bakımıyla da zorlamaktadır. Kamuda iş bulma konusunda sınırlamalar, özel sektörde ise özellikle ücretler açısından engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da kadınların ya yıllarca işsiz kalmasına ya da düşük ücretlerle sigortasız işlerde çalışmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, kadınların sporda şeffaf ve eşit bir geleceğe sahip olmaları için politikalarda, belediyelerde, federasyonlarda, spor kulüplerinde ve üniversitelerde yapılması gereken yapısal değişikliklere dikkat çekmektedir.Anahtar Kelimeler

Spor, kadın istihdamı, genç işsizliği, ücret eşitsizliği, sosyal güvence


Reference