Abstract


9 Haftalık Kuvvet ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Kız Basketbolcularda Aerobik Performansa Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı 9 haftalık kuvvet ve dayanıklılık antrenman metodunun aktif olarak müsabakalarda mücadele eden kız basketbolcularda dayanıklılık performansına etkisini tespit etmektir. Çalışma grubu (n = 15; Ort. Yaş = 16 ± 0,7) aktif olarak basketbol gelişim liginde (BGL) mücadele eden kız sporculardan oluşmaktadır. Çalışma öncesi sporcuların velilerinden bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (BGOF) alınmış ve sporcular ile yüz yüze görüşülerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada 9 hafta boyunca sporculara mevcut basketbol antrenmanlarına ek kuvvet (10gün) ve dayanıklılık (20gün) antrenmanları uygulanmıştır. Sporculara 9 hafta öncesinde ve program sonrasında olmak üzere farklı zaman dilimlerinde 30-15 Aralıklı Fitness Testi uygulanmış olup veriler istatiksel olarak kaydedilmiştir. Araştırmada verilerin normal dağılım gösterdiği 1.5>X>-1.5 kabul edilmiş ve parametrik test kullanılmasına karar verilmiştir. Çalışma sonunda sporcuların vücut ağırlığı, beden kitle indeks ve boy uzunlukların da anlamlı farklılaşmanın yanı sıra koşu mesafesi (KM) ve maksimum aerobik sürat (MAS) değerlerinde de anlamlı fark p<0,05 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Kuvvet, dayanıklılık, 30-15 Aralıklı fitness testi
Reference