Abstract


Sakaryaspor Taraftarlarının Takımla Özdeşleşme Düzeyleri ve Takım İmajına Yönelik Algıları

Taraftarların takımlarıyla özdeşleşme düzeyleri ve takım imajına yönelik algıları takımın taraftarlarının gözünde nasıl bir konuma sahip olduğunu anlayabilmek adına oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu çalışma Sakaryaspor taraftarlarının takımlarıyla özdeşleşme düzeylerini belirlemek ve takım imajına yönelik algılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Sakaryaspor taraftarından oluşan 300 kişi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilip, Günay ve Tiryaki (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan Spor Taraftarı Özdeşleşme Ölçeği ile Jung (2012) tarafından geliştirilip, Sönmezoğlu, Çoknaz ve Polat (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Kulüp İmajı Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmek için araştırmacılar tarafından hazırlanmış 10 soru da veri toplama aracına ilave edilmiştir. Veriler pandemi nedeniyle yalnızca Google Formlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için analizde Independent Samples T Test ve Anova kullanılmıştır. Farkın kaynağının tespiti için post hoc testlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca takımla özdeşleşme düzeyi ile takım imajına yönelik algı arasındaki ilişkinin araştırılması için Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sakaryaspor taraftarlarının takımla özdeşleşme düzeylerinin ve takım imajına yönelik algılarının orta seviyede olduğu görülmüştür. Sakaryaspor taraftarlarının takım imajına yönelik algıları ile takımla özdeşleşme düzeyleri arasında pozitif yönlü, orta düzeyde (r=,532) ve anlamlı bir ilişki (p<,05) tespit edilmiştir. Takımının kendi sahasında oynadığı maçlara giden, takımının deplasmanda oynadığı maçlara giden, takımının taraftar grubuna üye olan veya sezonluk maç izleme sayısı yüksek olan taraftarların takımla özdeşleşme düzeylerinin ve takım imajına yönelik algılarının diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Taraftarlık, takımla özdeşleşme, takım imajı, Sakaryaspor
Reference