SERBEST ZAMAN NOSTALJİ ÖLÇEĞİ (SZNÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(LEISURE NOSTALGIA SCALE: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Velittin Balcı  Özge Yavaş Tez  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 218-229
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.99
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin geçmişte katıldıkları serbest zaman deneyimlerine ilişkin nostaljik duygularının belirlenebilmesi amacıyla Cho, Pyun ve Wang (2019) tarafından geliştirilmiş olan Serbest Zaman Nostalji Ölçeği’nin (SZNÖ) Türk kültürü için geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın örneklemini Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) genç yaş aralığı olarak belirlediği (18-65 yaş) ölçütler baz alınarak yaşları 9-61 arasında değişen geçmişte farklı serbest zaman etkinliklerini deneyimleyen 214 (kadın 100 Myaş =  32.99; Ss=  13.61 yaş; erkek  114 Myaş = 31.44; Ss= 12.37 yaş) serbest zaman katılımcısı oluşturmaktadır. SZNÖ’nin orjinal formu toplam beş alt boyut ve 33 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklere ek olarak madde analizi, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), iki yarı test güvenirliği (split-half), Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. AFA ve DFA sonucunda, SZNÖ Türk kültürü için 3 alt boyut ve 15 maddelik azaltılmış madde sayısı ile doğrulanmıştır. DFA sonrası ölçeğin faktör yüklerinin .51-.94 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayıları 0.93 (sosyal hatıralar), 0.89 (grup ritüelleri) ile 0.81 (mekansal hatıralar) arasında değişmektedir. Ölçeğin iki yarı test korelasyon katsayıları ise (0.81-0.78) olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Türk kültürüne uyarlanan SZNÖ’nin serbest zaman etkinliklerine katılan bireylerin katıldığı etkinliğe ilişkin nostaljik duygularının belirlenmesi için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.Keywords
Serbest Zaman, Nostalji, SZNÖ, Ölçek,

Abstract

The aim of this study was to adapt the “Leisure Nostalgia Scale” (LNS) which was developed by Cho, Pyun ve Wang (2019) to measure for the determination of feelings of nostalgia of leisure participants. The study sample consisted of 214 (female 100 Mage =  32.99; Sd=  13.61 years; male  114 Mage = 31.44; Sd= 12.37 years)  participants with different leisure experiences. The original version of the scale consists of 5 sub-dimensions and 33 items. Descriptive statistics, item analysis, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), Split-Half Analysis, and Cronbach’s Alpha analysis were performed to analyze data. EFA and CFA factor analyses showed, the Turkish version of the leisure nostalgia scale was consisted of 3 sub-dimensions with 15 items. The factor loadings of the scale were ranged between 0.51-0.94. Reliability coefficients for the sub-dimensions ranged from 0.93 (social memories), 0.89 (group rituals) and 0.81 (spatial memories). Split-Half correlation coefficients of the scale were found (0.81-0.78). Results finally indicated that LNS was a valid and reliable measurement tool to be used for measuring nostalgic emotional of Turkish leisure participants.Keywords
leisure, nostalgia, LNS, scale,