GÜREŞÇİ ÇOCUKLARDA BAZI KOORDİNATİF YETENEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOME COORDINATIVE ABILITIES OF CHILDREN WRESTLERS )

Author : Alper Tunga Peker  Mine Taşkın, Mustafa Vural, Yaşar Çoruh, Serkan Zengin  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 132-142
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.97
    


Summary

Bu araştırmanın amacı güreşçi çocuklarda bazı koordinatif yetenekler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmaya yaş ortalamaları 13.52±0.510 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 1.53±0.075 metre ve vücut ağırlığı ortalamaları 49.20±12.987 kilogram olan 26 güreşçi çocuk ailelerinden izin alınarak dâhil edilmiştir. Araştırmaya ilişkin bütün riskler ve faydalar sporcuların ebeveynlerine anlatılmış ve üniversite onaylı gönüllü izin formunu imzalamaları istenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin koordinatif yeteneklere ilişkin oryantasyon, ayrımlama ve ritim performanslarını belirlemek için, numaralandırılmış sağlık topu koşu testi, geriye sağlık topu fırlatma testi ve verilen ritme sprint testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan ölçümlere ilişkin verilerin analizi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan güreş sporcularının yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, ritim süreleri, oryantasyon süreleri ve ayrımlama puanlarına ilişkin ortalama ve standart sapmaların belirlenmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Ritim süreleri, oryantasyon süreleri ve ayrımlama puanlarını arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin sonuçlar incelendiğinde güreşçilerin ritim süreleri ile oryantasyon süreleri arasında, ritim süreleri ile ayrımlama puanları arasında ve oryantasyon süreleri ile ayrımlama puanları arasında herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (P>0.05).Keywords
Koordinatif yetenekler, Güreş, Çocuklar, Ayrımlama, Oryantasyon, Ritim

Abstract

Aim of this study was to examine the relationship between some coordinative abilities of wrestler children. 26 wrestler children whose mean age was 13.52±0.510 years, mean body height was 1.53±0.075 meters and mean body weight was 49.20±12.987 kilograms, were included in the research by taking consent of their families. All risks and benefits related to the research were explained to the parents of the athletes and they were asked to sign the university approved voluntary consent form. Numbered medicine ball run test, backward medicine ball throw test, and sprint at the given rhythm test were used to determine orientation, differentiation and rhythm performances of research participants related to coordinative abilities. SPSS 22 program was used to analyze data related to measurements made within the scope of the research. Descriptive statistics were used to determine mean and standard deviations related to ages, body heights, body weights, rhythm periods, orientation periods and differentiation scores of wrestler children participating in the research. Pearson correlation analysis was used to examine relationships between rhythm periods, orientation periods and differentiation scores. When results related to the research were examined, it was determined that there was not any significant difference between wrestlers' rhythm periods and orientation periods, rhythm periods and differentiation scores, orientation periods and differentiation scores (P>0.05).Keywords
Coordinative abilities, Wrestler, Children, Rhythm, Orientation, Differentiation