AKADEMİK MOTİVASYON VE OKUL İMAJI İLİŞKİSİ
(ACADEMIC MOTIVATION AND SCHOOL IMAGE RELATIONSHIP )

Author : Oğuz Özbek  -  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 150-162
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.93
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik motivasyonları ile okullarına ilişkin imaj algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 850 öğrenci, örneklemini ise bu evrenden kolayda örneklem yöntemi ile seçilen 343 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kullanılan Kurumsal İmaj Ölçeğinde beşli, Akademik Motivasyon Ölçeğinde ise yedili Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin güvenirliği için Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmış, kurumsal imaj algısı verileri için .92, akademik motivasyon verilerin için .88 bulunmuştur. Veriler normal dağıldığı için parametrik testlerden, Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu, ikili gruplar için t testi, ikiden fazla gruplar için ANOVA testi kullanılmıştır. Gruplar arası farkı test etmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kurumsal imaj algısı ile akademik motivasyon arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sınıflara göre, akademik çevre, fiziksel çevre, toplumsal çevre boyutunda ve kurumsal imaja ilişkin görüşler arasında fark bulunmuştur. Öğrencilerinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre akademik motivasyon düzeyleri arasında fark bulunamamıştır. Motivasyonsuzluk alt boyutunda kadın öğrencilerin düzeyi erkek öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre, kadın öğrencilerin erkeklere göre, motivasyonsuzluk düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.Keywords
Spor Bilimleri Fakültesi, Akademik motivasyon, Kurumsal imaj, Yükseköğretim

Abstract

The aim of this study was to investigate the academic motivations of students of the Faculty of Sport Sciences and their image perceptions of their schools according to some variables. Quantitative research method was used in the study. The population of the study consisted of 850 students studying at the Faculty of Sports Sciences of a state university in Ankara and 343 students selected by convenience sampling method from this universe. Five-point Likert-type rating scale was used for Institutional Image Scale and seven for Academic Motivation Scale. Cronbach's Alpha coefficient was examined for the reliability of the data, and .92 for institutional image perception and .88 for academic motivation data. Since the data were normally distributed, Pearson Product-Moment Correlation, t-test for binary groups, One-Way ANOVA for more than two groups were used from parametric tests. Tukey HSD test was used to test the difference between the groups. According to analyze results there was a moderate positive and significant relationship between institutional image perception and academic motivation. According to the classes, there was a difference between the views on academic environment, physical environment, social environment and institutional image. There was no difference between academic motivation levels of students according to class and gender variables. In the amotivation sub-dimension, the level of female students was lower than male students. It was found that first year students had lower levels of motivation than female students compared to fourth year students.Keywords
Faculty of Sport Sciences, Academic motivation, Corporate image, Higher education