LİSE DÜZEYİNDEKİ MİLLİ SPORCULARIN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI VE KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENT NATIONAL ATHLETES' SELF-ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES )

Author : Mustafa Vural  Adem Özdemir, Harun Özdemir, Yaşar Çoruh, Alper Tunga Peker, Serkan Zengin  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 106-114
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.90
    


Summary

Araştırma, lise düzeyinde Güreş, Boks, Karate, Taekwondo ve Judo branşlarında milli olmuş sporcuların branş ve spor yapma yılı değişkenleri açısından karar vermede öz saygı ve karar verme stillerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada mevcut durumu ortaya koymayı amaçlayan betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Erzurum ilinde farklı liselerde öğrenim gören ve mücadele sporuyla uğraşan toplam 135 öğrenci katılmıştır. Araştırma için ise verilerin toplanmasında, Mann ve ark (1998), tarafından geliştirilen, Deniz (2004), tarafından Türkçeye uyarlanan ve iki bölümden oluşan Melbourne Karar Verme Ölçeği(Melbourne Decision Making Questionary) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki gruplar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırma yapılacak veriler için Kruskal-Wallis Varyans Analizleri seçilmiştir. Araştırma için anlamlılık seviyesi ise α=0.05 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, karar verme stilleri ölçeği alt boyutlarından panik karar verme ve erteleyici karar verme stillerinin taekwondo branşı ile uğraşan sporcular açısından anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Karar vermede özsaygı düzeyinin ise judo branşında anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Karar vermede öz saygı düzeylerine bakıldığında ise, spor yapma yılı değişkenine göre 1 yıl ve daha az spor yapan kişilerin karar vermede öz saygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı, karar verme stilleri ölçeği alt boyutlarının anlamlı düzeyde ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Milli sporcu, Karar verme, Özsaygı, Spor, Eğitim

Abstract

Research was carried out to determine self-esteem in decision making and decision-making styles of high school student national athletes in Wrestling, Boxing, Karate, Taekwondo and Judo branches in terms of branch and year of doing sports variables. In the research, the descriptive survey method which aimed to reveal the current situation was used. A total of 135 students engaging in fighting sports and studying in different high schools in Erzurum province, participated in the study. In the research, Melbourne Decision Making Questionnaire consisting of two parts, developed by Mann et al. (1998) and adapted to Turkish by Deniz (2004) was used as the data collection tool. For data analysis, the Mann-Whitney U test was used for paired comparisons and Kruskal-Wallis Variance Analysis was used for multiple comparisons. The significance level in the research, α=0.05 was selected. As a result of the research, it was observed that panic decision making and postponer decision making styles which were sub-dimensions of the scale of decision-making styles, differentiated significantly in terms of athletes engaging in taekwondo branch. It was concluded that the level of self-esteem in decision making differentiated significantly in judo branch. When levels of self-esteem in decision making were examined, it was concluded that self-esteem levels of those engaging in sports for 1 year and less in decision-making decision differentiated significantly according to the year of doing sports and the sub-dimensions of decision-making style scale did not differ differentiated significantly.Keywords
National athlete, Decision making, Self-esteem, Sports, Education