12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Antropometrik Özellikleri ve Vücut Yağ Yüzdeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
( )

Author : ismail kaya  Samet ŞANSLI  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 3
Page : 250-258
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.89
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; 12 haftalık eksantrik-pliometrik antrenman programının genç güreşçilerin vücut kompozisyonu ve vücut yağı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmaya 15-19 yaş grubu, 15’i denek, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 30 güreşçi gönüllü olarak katıldı. Ölçümlere katılan denek ve kontrol grubu sporcuların antrenman programlarına bağlı olarak antropometrik parametrelerinin başarı oranlarındaki değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu olan sporculardan boy, kilo, yağ ölçümleri ve çevre ölçümleri alındı. Ölçümlerde skinfold kayan kaliper ve mezura kullanılmıştır. Vücut yağ yüzdelerinin hesaplanmasında Durnin Womerseley formülü uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 17.00 programında, denek ve kontrol grubu sporcular, arasındaki farklılıkları belirlemede α=0.05 anlamlılık düzeyinde, bağımsız iki grup için t-test uygulanmıştır. Sonuçların anlamlılık derecesi p<0,05-0,01 seviyelerinde kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada antrenman sonrası pliometrik antrenman programının güreşçilerin vücut kompozisyonlarında ve vücut yağ yüzdelerinde denek grubu lehine anlamlı derecede farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir p<0.05. Bu çalışmada elde edilen bulgular; antrenman programlarının genç güreşçilerin vücut yağ yüzdeleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Güreş, Antrenman, Vücut Yağ Oranı, Performans

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of 12 week eccentric-plyometric training program on body composition and body fat percentages of young wrestlers. In this study, 15-19 age group total 30 wrestlers who were 15 subjects and 15 control group were determined as study population. They all participated in the study voluntarily. The variables of the success rates of anthropometric parameters of the subject and control group athletes who was participated in the measurements were analyzed. Height, weigh, fat measurements and body measurements were to taken from athletes who joined to researchs. Skinfold sliding calipler and tape measurer were used for measurements. Durning womerseley formule was applied to measure body fat percentages. Obtained data were used for t-test for independent two groups with SPSS 17.00 program, with α=0.05 significance level, to determine differences with subject group and control group. Significance level was accepted as p<0,05-0,01. In this study, plyometric training program after training showed that the wrestlers body composition and body fat percentages revealed significant differences in favour of subjects percentages P<0.05. Findings obtained from this study presented that training programs have effects on body fat percentages of junior wrestlers.Keywords
Wrestling, Training, Body Fat Percentage, Performance.