SEDANTER VE MASA TENİSİ OYUNCULARININ GÖZ HAREKETLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF EYE MOVEMENTS OF SEDENTARY AND TABLE TENNIS PLAYERS )

Author : Reza Behdari  Erdal Zorba, Mehmet Göktepe, Recep Soslu, Şakir Bezci  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 2
Page : 143-149
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.87
    


Summary

Çalışmamızın amacı, elit düzeyde masa tenisi oyuncuları ile sedanter kişiler arasındaki bazı görme parametrelerinin incelenmesidir. Bu çalışmaya elit düzeyde masa tenisi oynayan 20 sporcu ile 20 sedanter kişi olmak üzere 40 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmamıza katılan sporcuların hepsi göz muayenesinden geçirilmiş ve görme parametreleri ön test ve son test yapılarak incelenmiştir. Veri dağılım niteliğini belirlemek için Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği doğrulanmış olup, istatistiksel farklılıkları incelemek için bağımsız t-test yapılmıştır. Sakkadik göz hareketleri (SGH); yakın sakkadik ve uzak sakkadik testinde, profesyonel masa tenisi oyuncuları ve sedanterlerde görüş keskinliği ve akomodasyon (görmeye kolay uyum sağlama) özelliklerinde anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, yakın ve uzak sakkadik testinde masa tenisi oyuncuları ile sedanter grup arasındaki istatistiki açıdan anlamlı farkın olduğu tespit edilmiştir (P:0,02*-T:2,35, P:0,04*-T:2,12). Elde edilen bu iki parametre masa tenisçilerin başarıya ulaşma nedenlerinden biri olabilir.Keywords
Sakkadik göz hareketi, Görüş keskinliği, Yakın sakkadik, Uzak sakkadik

Abstract

This study aimed to examine the elite level table tennis players with some visual parameters between sedentary individuals. In this study, 20 elite-level athletes playing table tennis 20 sedentary people, including 40 people participated voluntarily. All the athletes were passed through eye examinations. Besides, vision parameters were examined with pre-test and post-test. In the evaluation of the data, we used the Shapiro Wilk test to see normality assumptions. Because the data were verified to have a normal distribution, we used independent samples t-tests to examine the statistical differences. Saccadic eye movement (SGH); near the saccadic and remote saccadic test, a professional table tennis player and sedentary subjects in visual acuity and accommodation (adaptation easy to see) the level of significance in the properties (p <0.05) was adopted. When the results were analyzed, we identified that the saccadic test in table tennis players near and far with that in terms of statistically significant difference between the sedentary group (P:0,02*-T:2,35, P:0,04*-T:2,12).Keywords
Saccadic eye movement, Visual acuity, Near saccadic, Far saccadic