HACAMAT UYGULAMASININ SPORCULARDA BAZI PERFORMANS VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF WET CUPPING APPLICATION ON CERTAIN PERFORMANCE AND BLOOD PARAMETERS OF ATHLETES )

Author : Mihri Barış Karavelioğlu  Sait ALTIKAT, Gizem BAŞKAYA, Eda GÖKÇELİK  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 74-84
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.86
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, sporcularda hacamat uygulamasının sporcuların bazı performans ve kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya katılan sporcular (n=23), rastgele örneklem yöntemi ile yaş ortalaması 20,36±1,286 yıl, antrenman yaşı ortalaması 7,45±4,132 yıl, boy uzunlukları ortalaması 177,82±6,585 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 74,09±11,476 kg olan kontrol grubu (KG) (n=11) ve yaş ortalaması 21,17±2,290 yıl, antrenman yaşı ortalaması 9,08±3,825 yıl, boy uzunlukları ortalaması 179,67±8,553 cm, vücut ağırlıkları ortalaması 71,25±10,314 kg olan deney grubu (DG) (n=12) olmak üzere iki farklı gruba ayrıldı. Katılımcıların bacak kuvveti, ivmelenme, sürat, dikey sıçrama ve durarak uzun atlama değerleri, kan parametrelerinde ise WBC, RBC, HGB, PLT ve HCT düzeyleri ölçüldü. Çalışmanın istatistiksel analizlerinde tanımlayıcı olarak aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanıldı ve dağılımların normalliği için Shapiro-Wilks testi uygulandı. Gruplar arası farkın belirlenmesinde Independent-Sample T testi, grup içi farkın belirlenmesinde ise, Paried-Sample T testi yapıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı. Sonuç olarak hacamat uygulamasının sporcuların bacak kuvveti, ivmelenme, dikey sıçrama ve Yoyo-1 değerleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu ifade edilebilir.Keywords
Hacamat, İvmelenme, Sürat, Kan değerleri, Anaerobik

Abstract

The aim of this study is to investigate how wet cupping effects performance and certain blood parameters of athletes. The athletes participating in the study (n=23) were divided into control group (CG, n=11) and experimental group (EG, n=12) by using random sample method. The athletes in sample group were selected in accordance with following criteria; age average: 20,36±1,286 year, average training age: 7,45±4,132 year, average stature: 177,82±6,585 cm, average body weight: 74,09±11,476 kg. The same criteria for the athletes in experimental group (EG) (n=11) were as follows; age average: 21,17±2,290 year, average training age: 9,08±3,825 year, average stature: 179,67±8,553 cm, average body weight: 71,25±10,314 kg. Leg force, acceleration, speed, vertical jump and standing long jump values f participants were measured along with their blood parameters such as WBC, RBC, HGB, PLT and HCT levels. In statistical analyses of the study, arithmetic mean and standard deviation values were used as descriptors, and Shapiro-Wilks was made to test the normality of distributions. Independent-Sample T-Test was made to determine the difference between the groups and Paired Sample T-Test to determine the difference within each group. Significance level was taken as p<0.05. Consequently, it can be stated that wet cupping has a positive effect on leg force, acceleration, vertical jump and Yoyo-1 values of athletes.Keywords
Wet Cupping, Acceleration, Speed, Blood Values, Anaerobic