THE EFFECT OF RECREATIONAL SPORT PARTICIPATION ON ACADEMIC MOTIVATION
(THE EFFECT OF RECREATIONAL SPORT PARTICIPATION ON ACADEMIC MOTIVATION )

Author : Osman Gumusgul  Ceren GÜMÜŞGÜL  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 64-73
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.85
    


Summary

Bu araştırmanın amacı katılımcıların rekreasyonel katılımlarının akademik motivasyon üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 108' i erkek, 36' sı kadın toplam 144 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik güvenirliliği Karagüven (2012) tarafından yapılan Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilere Kolmogorov Smirnov normallik testi, T-Testi ve One Way ANOVA testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, cinsiyet değişkenine göre katılımcıların akademik motivasyon puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0,05); yaş, katılımcıların rekreasyonel sportif faaliyetlere katılıp katılmadıkları, katıldıkları aktivite türü, ve katılma sıklıklarına göre istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Anahtar Kelimeler: rekreasyonel spor, boş zaman aktivitesi, akademik motivasyonKeywords
rekreasyonel spor, boş zaman aktivitesi, akademik motivasyon

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of recreational sport participation on academic motivation. Totally, 144 students (108 male, 36 female) were taken part in this research. Data was gathered through Academic Motivation Scale which was developed by Vallerand et al. (1992) and translated to Turkish Language by Karagüven (2012). The scale has 28 items. In evaluation part for questionnaires answered by participants, Kolmogorov Smirnov normality test, T-Test and One Way ANOVA tests were applied. According to the results, it was statistically determined that there were significant differences on recreational participation, free time activity, recreational practising frequency and age (p<0,05); but there were not significant differences on analyses done for gender (p>0,05). Keywords: Recreational sports, free time activity, academic motivationKeywords
Recreational sports, free time activity, academic motivation