EĞİTSEL OYUNLARIN ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖFKE DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES ON THE ANGER LEVELS OF MENTALLY DISABLED CHILDREN )

Author : Serkan Zengin  Alper Tunga Peker  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 29-41
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.82
    


Summary

Bu çalışmanın amacı eğitsel oyunların zihinsel engelli çocukların öfke düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırmaya, Ağrı ilinde bulunan milli eğitim müdürlüğüne bağlı Ağrı özel eğitim uygulama merkezinde eğitim alan 1. kademe yaşları 8-15 arasın da olan 56 engelli çocuk katılmıştır. Çocuklar rastgele seçilerek, deney ve kontrol grubu şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna 8 hafta süre ile haftada 1 gün 3 saat, eğitsel oyun çalışmaları uygulanmış olup kontrol grubu yalnızca özel eğitim merkezinde ki çalışmalarına devam etmiştir. Çalışma öncesi ve sonrası olmak üzere deneklerin ebeveynlerine sürekli öfke ve öfke ifade tarzı ölçeği uygulanmıştır. Verilerin normallik sınaması yapılarak normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Grup içi karşılaştırmalarda two paired samples T testi kullanılmış olup gruplar arası karşılaştırmalarda ise independent T testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata payı 0.05 alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde; deney ve kontrol grubuna ilişkin son test sonuçları arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Diğer taraftan, deney grubuna ilişkin ön test son test sonuçları arasında da istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilememiştir ancak kontrol grubunun sürekli öfke ve dışa yönelik öfke durumuna ilişkin ön test-son test sonuçları karşılaştırıldığında son test sonuçlarının anlamlı ölçüde yüksek olduğu görülmektedir (P<.05). Deney ve kontrol grubuna ilişkin engel durumları açısından ön test-son test sonuçlarının karşılaştırılmasında ise deney grubunda bulunan iki engel türüne sahip bireylerin ön test-son test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Diğer yandan kontrol grubunda bulunan otizm’li bireylerin sürekli öfke ve dışa yönelik öfke ortalamaları incelendiğinde son test sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek olduğu görülmektedir (P<.05).Keywords
eğitsel oyunlar, öfke, öfke ifade tarzı

Abstract

The aim of this study was to examine the effects of educational games on the anger levels of mentally disabled children. First grade 56 disabled children in age of 8 - 15 who are studying at the Ağrı special education practicing center that is affiliated with directorate of national education located at Ağrı province, participated into the research. Children were randomly selected and divided into two groups as test group and control group. While education game studies were applied on the test group for 3 hours in one day of the week for 8 weeks, the control group only continued its studies in the special education center. Anger scale and anger expression scale were applied on the parents of subjects in the pre-study and post-study process. It was determined that data showed normal distribution by making normality test. Two-paired samples T test was used in intra-group comparisons, independent T test was used in the intergroup comparisons. Margin of error was regarded as 0.05 in this study. When the findings obtained were examined; a statistically significant difference could not be found between the last test results of test and control groups. On the other hand, a statistically significant difference could not be found between the pretest posttest results of the test group, however, when pretest-posttest test results of the control group regarding continuous anger and extrinsic anger state were compared, it is seen that posttest results are significantly higher (P<0,05). In the comparison of pretest-posttest test results of the test group and control group in terms of disability condition, a statistically significant difference could not be found between pretest-posttest test results of individuals who have two types of disability in the test group. On the other hand, when continuous anger and extrinsic anger means of autistic individuals in the control group were examined, it is seen that posttest test results are higher at a statistically significant extent (P<0.05).Keywords
educational games, anger, anger expression, disabled person