BİREYSEL VE TAKIM SPORU İLE İLGİLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNCELERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF CRITICAL THINKINGS OF INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS PARTICIPANT UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : NAHİT ÖZDAYI    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 42-54
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.80
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporu ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin eleştirel düşüncelerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya 116 erkek (%58,0) ve 84 kadın (%42,0)  olmak üzere toplam 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Kökdemir (2003) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan California Eleştirel Düşünce Eğilimi Ölçeği (E.D.E.Ö.) kullanılmıştır. Toplanan verilerin dağılımı incelenmiş ve normal dağıldığı saptanmıştır. Bu nedenle parametrik test yöntemleriyle istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumu ile eleştirel düşünce eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05). Baba eğitim durumu ile öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmıştır (F2,981 p=0,03<0,05). Sonuç olarak, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, spor branşı, tuttuğu takıma bağlılığı, aktif sporculuk durumu ve anne eğitim durumunun onların eleştirel düşünce eğilimleri açısından anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir. Fakat baba eğitim durumuna göre öğrencilerin eleştirel düşünce eğilimleri arasında fark olduğundan belirleyici bir unsur olduğu düşünülmektedir.Keywords
eleştirel düşünce eğilimi, üniversite öğrencisi

Abstract

The aim of this study was to examine the critical thinking tendencies of university students who are interested in individual and team sport in terms of demographic variables. The study was conducted with 200 students, 116 males (58.0%) and 84 females (42.0%). In the study to collect data Turkish version of California critical thinking tendency scale was used. The distribution of the collected data was investigated and normal distribution was determined. For this reason, statistical analysis was performed with parametric test methods. According to the results of the study, there was no statistically significant difference on the variable critical thinking tendency according to gender, age, sports branch, commitment to the team, active sport participation and the mother education status (p>0.05). However, there was a statistically significant difference according to father education status (F 2, 981 p=0.033<0.05). As a result, it can be said that gender, age, sports branch, commitment to the team, active sport participation and mother education status do not make any significant difference on the variable critical thinking tendency. However, because of there was a significant difference according to the educational level of the father, it was thought that father education status is one of the determinants of the students' critical thinking tendencies engaging in individual or team sports.Keywords
critical thinking tendency, university student