Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi
(Examining 12-14 Age Secondary School Students’ Tendency to Violence doing Active Sport or not )

Author : Pelin Aydın  Adnan Ersoy, Neslişah Aktaş  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2(1)
Page : 1-9
    


Summary

Çalışmanın amacı, ortaokullarda öğrenim gören ve düzenli olarak aktif spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimlerinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Kütahya ilindeki ortaokullarda öğrenim gören, yaşları 12 ile 14 arasında değişen, 101’i kız, 99’u erkek toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunun yanı sıra Göka ve arkadaşları tarafından geliştirilen şiddet eğilimi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış olup veri toplama aracının güvenirliği test edildikten sonra verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığının belirlenmesi için tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi, hipotez testleri olarak ise ikili karşılaştırmalar için Bağımsız Örneklem t-testi, üçlü ve daha fazla karşılaştırmalar için ise tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin şiddet eğilimlerinde cinsiyet ve spor yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık saptanmazken, öğrenim gördükleri sınıf ve algılanan sınıf içi başarı durumlarına göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu çalışma sınıf ve başarının ortaokul öğrencilerinde şiddet eğiliminin yordayıcıları olduğunu göstermiştir.Keywords
Spor, Şiddet, Şiddet Eğilimi, Ortaokul

Abstract

The aim of this study was to investigate secondary school students’ tendency to violence, doing active sport or not. The sampling group of the study was consisted of 101 girls and 99 boys in the total 200 secondary school students in Kütahya city center of whose ages differs between of 12-14. In the study tendency to violence scale, developed by Göka and colleagues, was used as data gathering tool. In the evaluation of the data SPSS package program for Windows was used and after reliability of the scale was assessed One Sample Kolmogorov-Smirnov test was applied for if the obtained data was showing normal distribution and also as hypotheses tests Independent Samples t Test was applied for pairwise comparisons and One Way ANOVA test was applied for triple or more comparisons. As a result of the study there were no significant differences between students’ tendency to violence according to their ages and sport participation situations, on the other hand there were significant differences according to their class and perceived success in class. This study showed that class and perceived success in class are predictors of tendency to violence.Keywords
Sport, Violence, Tendency to Violence, Secondary School

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri