DİJİTAL OYUN OYNAMA TUTUMU ÖLÇEĞİ (DOOTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(THE DIGITAL GAMING ATTITUDE SCALE (DGAS): A Reliability and Validity Study )

Author : Gönül TEKKURŞUN DEMİR  Tuğba MUTLU BOZKURT  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2019
Number : 1
Page : 1-18
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.79
    


Summary

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin dijital oyun oynamaya yönelik tutumlarını geçerli ve güvenilir şekilde ölçebilecek bir ölçüm aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2018-2019 yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören 366 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma modelini içinde barındıran karma modelden yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel basamağında, üniversite öğrencilerinin dijital oyun hakkındaki düşünceleri alınarak madde havusunun oluşturulmasına ilişkin işlemler, nicel basamağında ise Lisrel 8.8 ve SPSS 23 paket programında yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri yer almıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 18 maddeden oluşan üç alt boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçek, Bilişsel (5 madde), Duyuşsal (5 madde) ve Davranışsal (8 madde) alt boyutlarından oluşmaktadır. Açımlayıcı Faktör Analizinin ardından Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve DFA’ya göre elde edilen ölçeğe ait yapının uyum indekslerinin kabul edilebilir aralıkta olduğuna yönelik kanıt sağlanmıştır. Daha sonra ölçeğin madde ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda, ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı % 65,11 ve Cronbach Alpa değeri ,82’dir. Sonuç olarak; Dijital Oyun Oynama Tutumu Ölçeği’nin, katılımcıların dijital oyun oynama tutumunu geçerli ve güvenilir olarak ölçebilen bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords
tutum, tutum ölçeği, dijital oyun, dijital oyun oynama, dijital oyun oynama tutumu

Abstract

In this study, it is aimed to develop a tool that can measure attitudes of university students towards digital gaming in a valid and reliable way. 368 university students studying at Gazi University Faculty of Sports Sciences in the 2018-2019 academic year participated in the study. In this study, a mixed design, integrating qualitative and quantitative research designs, was used. In the qualitative step of the study, students were asked about digital gaming, and item pooling was conducted. In the quantitative step, reliability and validity studies were conducted by using SPSS 23 and Lisrel 8.8 programs. According to Exploratory Factor Analysis (EFA), a structure with three sub-scales consisting of 18 items was obtained. The scale consists of Cognitive (5 items), Affective (5 items) and Behavioral (8 items) sub-scales. Following exploratory factor analysis, a confirmatory factor analysis (CFA) was performed and an evidence was obtained that fit indices of the scale obtained according to CFA were within the acceptable range. Subsequently, item and reliability analyses were conducted for the scale. In this context, the total variance ratio explained by the scale is 65.11% and Cronbach's Alpha is .82. Overall, it was found that the Digital Gaming Attitude Scale is a tool that can accurately and reliably measure participants' attitude towards digital gaming.Keywords
attitude, attitude scale, digital game, digital gaming, digital gaming attitude