1980-2018 YILLARI ARASI TÜRKİYE’DE REKREASYON ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(THE ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE THESES WRITTEN ON THE FIELD OF RECREATION IN TURKEY FROM 1980 TO 2018 )

Author : Harun Ayar  Mustafa Can Koç  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 96-107
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.76
    


Summary

Bu çalışma ülkemizde rekreasyon alanında yapılan tezlerin başladığı ilk zamandan bu yana nasıl bir ivme kazandığını gözlemleyip bu alanda yapılacak olan çalışmalara ve bireylere ışık tutacağı kanaati ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmamız 1980-2018 yılları arasında Türkiye’de rekreasyon ile ilgili yapılan tezlerin yök elektronik arşiv sistemi incelenerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde toplam 321 yüksek lisans ve 81 doktora tezi olmak üzere toplam 402 çalışamaya rastlanmıştır. Çalışmamız verilerini elde etmek adına rekreasyon alanında hazırlanan tezlere ulaşmak amacı ile yök elektronik arşiv sistemi arama kısmına rekreasyon, boş zaman, serbest zaman ve rekreatif anahtar kelimeleri girilmiştir. Rekreasyon alanında hazırlanan tezlerin; yıllarına, üniversitelerine, konularına, ana konularına, enstitülerine, erişim durumlarına, danışman unvanına, yazım diline ve sayfa sayıları dikkate alarak değerlendirilmiştir. Bu veriler toplanırken aynı kelimelerin kullanıldığı çalışmalara dikkat edilerek iki defa kullanılmasının önüne geçilmiştir. Verilerin toplanma işleminde SPSS 24 programı kullanılmıştır. Analizlerin ilk aşamasında lisansüstü tezlerin genel durumu, yıllara göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, konulara ve ana konulara göre dağılımları incelenmiştir. Sonuç olarak, Rekreasyonun 12 farklı ana tema etrafında toplanması ve 34 ayrı bölüm bu temalar etrafında tezler yürütmesi, aslında rekreasyonun çok boyutlu bir bölüm olduğunun ve birçok alanın rekreasyonu etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Rekreasyon ile ilgili yürütülecek tezlerin veya makalelerin sadece o alanında değil diğer alanlarda da yapılan çalışmaları dikkate alması ve mümkün olduğunca ortak çalışmalar yürütülmesi rekreasyonun daha iyi anlaşılacağı ve alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Rekreasyon, Boş zaman, Serbest Zaman, Lisansüstü Eğitim

Abstract

This study was carried out with the aim of providing an insight to individuals and future studies in this field by observing how much increase from the beginning of the dissertations about recreation in our Turkey. During this study, electronic archive system of the council of higher education was observed to find the dissertations on recreation in Turkey between the years of 1980-2018. As a result of the researches, we discovered 402 studies which are 321 of post graduate and 81 of doctorate dissertations. Key words of recreation, spare time, leisure time were searched in the search part of electronic archive system of the council of higher education to get the dissertations in the field of recreation. Dissertations on recreation were evaluated by considering their years, universities, topics, main topics, institutions, access situations, title of consultant and total pages. While these data were getting, we paid attention the studies which have the same words with others. Thus, it has been avoided to use them twice. SPSS 24 was used for data collection. At the first phase of the analysis, general situation; distribution by years, universities, topics and main topics of the post graduate dissertations were examined. In conclusion, recreation has been gathered around 12 different main themes and 34 different department has carried out dissertation around these themes. This has revealed that recreation is a multidimensional department and a lot of fields effect recreation. If the dissertations or articles about recreation not only focus on this field but also other fields and common studies are carried out as far as possible, recreation will be understood better and it will make significant contributions to the field.Keywords
Recreation, Spare time, Leisure time, Postgraduate Education