SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FİZİK KAYGI DURUMLARI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING SOCIAL PHYSICS ANXIETY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES STUDENTS )

Author : Murat Sarıkabak    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 74-85
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.74
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin, sosyal fizik kaygı durumları ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 214 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri; “Kişisel Bilgi Formu”, “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Sosyal Fizik Kaygı Envanteri” kullanılarak, gönüllü katılım esasına göre toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 21 paket programı kullanılmış, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve t-testi uygulanmıştır. Edinilen bulgular incelendiğinde; öğrencilerin yaş gruplarının sosyal fizik kaygı düzeylerine göre karşılaştırılmasında, olumsuz değerlendirme beklentisi ve sosyal fizik kaygı toplam puanlarında 21 ve üstü yaş üzeri olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Duygusal zekâ puanlarının karşılaştırılmasında ise, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi alt boyutu ve duygusal zekâ toplam puanlarında cinsiyete göre kadınların tarafına dönük anlamlı ilişkiye rastlanılmıştır (p<0,05). Öğrencilerin duygusal zekâ puanları ile sosyal fizik kaygı puanları arasındaki farklılığı görmek için yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, duygusal zekâ ve sosyal fizik kaygı puanları arasın da negatif yönde bir anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bulgular neticesinde üniversite öğrencileri için, ilerleyen yaşın, kaygı düzeyinin azalmasında bir etken olduğu, kadınların duygusal zekâ düzeylerinin, erkeklere oranla daha yüksek olduğu ve üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi arttıkça, sosyal fiziksel kaygının azaldığı söylenebilir.Keywords
Sosyal Fizik Kaygı, Duygusal Zekâ, Üniversite Öğrencisi

Abstract

The aim of this study was to examine the social physics anxiety and emotional intelligence levels of the Sakarya University Physical Education and Sports Faculty students. 214 university students voluntarily participated in the study. To collect data in addition to personal information form Turkish versions of “Schutte Emotional Intelligence Scale” and the “Social Physical Anxiety Inventory” were used. SPSS 21 package program was used for statistical analysis and Pearson correlation and independent samples t-test were used to determine the significant correlations and differences. According to analyzed results, in the comparison of age related social physics anxiety levels of the students, a significant difference was found in favor of the students who were above 21 and over in negative evaluation expectation subscale and in social physics anxiety total scores (p <0.05). In the comparison of emotional intelligence scores, a significant difference was found in favor of women according to gender in total scores of optimism / mood regulation sub-dimension and emotional intelligence (p <0.05). Also, a significant negative correlation was found between emotional intelligence and social physical anxiety scores of the participants. As a result, it can be said that the increasing age is a factor in decreasing the anxiety level of the university students, the emotional intelligence levels of women are higher than the men and the social intelligence anxiety decreases as the level of emotional intelligence increases in university students.Keywords
Social Physics Anxiety, Emotional Intelligence, University Student