FİTNESS MERKEZLERİNE ÜYE BİREYLER İLE DOĞA SPORLARINA KATILAN BİREYLERİN SERBEST ZAMANDA ALGILADIKLARI ÖZGÜRLÜK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DIFFERENCES LEVELS OF PERCEIVED FREEDOM IN LEISURE BETWEEN INDIVIDUALS WHICH ARE PARTICIPATED IN NATURE SPORTS AND MEMBERS OF FITNESS CENTERS )

Author : Seydi Karakuş  Fatih Dinç  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 64-73
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.73
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; fitness merkezlerine üye bireyler ile doğa sporlarına katılan bireylerin serbest zamanda algıladıkları özgürlük düzeyleri arasındaki farkın ortaya konulmasıdır. Araştırmaya İzmir, Manisa ve Kütahya illerinde Doğa Sporları kulüplerine üye olan ve ayda en az 1 doğa sporu etkinliğine katılan 84 ve yine aynı illerde fitness merkezlerine üye olan en az 3 aydır üyeliğini sürdüren 118 kişi olmak üzere toplam 202 katılımcı katılmıştır. Çalışmada, veri toplama aracı Witt ve Ellis (1985) tarafından geliştirilen; Türkçe’ye uyarlanması Yerlisu Lapa ve Ağyar (2011) tarafından yapılmış olan “Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği” (SZAÖÖ) kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istastiki yöntemlerden, MANOVA ve Two-Way Anavo testlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; katılımcıların katıldıkları aktiviteler onların serbest zamanda algıladıkları özgürlük seviyelerini etkilerken, yaş ve aktiviteye katılım da yaşanılan zorluk açısından herhangi anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Hem yaş hemde zorluk çekme durumları açısından serbest zamanda algılanan özgürlük seviyeleri anlamlı bir değişim göstermese de, yapılan aktiviteye göre değişimler gözlemlenmiştir.Keywords
Doğa Sporları, Fitness, Serbest Zaman, Algılanan Özgürlük

Abstract

The purpose of this study is; to identify the difference between the level of freedom perceived by individuals participating in fitness centers and nature sports. A total of 202 participants, 84 of whom were members of Nature Sports clubs in İzmir, Manisa and Kütahya, participated in at least 1 nature sports event per month and 118 people who were members of fitness centers for at least 3 months. In the study, data collection tool, Perceived Freedom in Leisure, was developed by Witt and Ellis (1985) and adaptation to Turkish was done by Yerlisu Lapa and Agyar (2011). In the research, descriptive analysis, MANOVA and Two-Way Anova tests were used. As a result of the analysis; while the activities of the participants influenced the level of freedom they perceived in free time, no significant difference was observed in terms of age and difficulty in participating in the activity. Although freedom levels perceived in free time did not show a significant change in terms of both age and difficulty, changes were observed according to the activity performed.Keywords
Nature Sport, Fitness, Leisure Time, Perceived Freedom