ELİT GÜREŞÇİLERDE PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKULER FASİLİTASYON (PNF) UYGULAMALARININ DİNAMİK DENGE PERFORMANSINA AKUT ETKİLERİ
(THE ACUTE EFFECTS OF PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION(PNF) STRETCHING ON DYNAMIC BALANCE PERFORMANCE IN ELITE WRESTLERS )

Author : Ali Tatlıcı  Gürcan Ünlü  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 57-63
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.72
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) uygulamalarının Biodex Balance System (BBS) test yöntemi ile elde edilen dinamik denge indekslerine etkilerini incelemektir. Çalışmaya yaşları 18-25 aralığında olan 7 milli güreşçi gönüllü olarak katılmıştır. Daha önce yapılan benzer bir çalışmanın prosedürüne uygun olarak bisiklet ergometresinde 70 rpm de 5 dakikalık ısınma sonrası bacak ekstansör kaslarını esnetmeye yönelik dört farklı PNF egzersizleri uygulanmıştır. Her iki bacak için 20 saniyelik dinamik denge performans çıktıları Overall Stability Index (OSI), Anterior-Posterior İndeks (APSI) ve Medio-Lateral İndeks (MLSI) olmak üzere PNF uygulamaları öncesi ve sonrasında kaydedilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrası dinamik denge performans parametrelerindeki değişimleri tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile karşılaştırılmıştır. Dominant bacakta PNF uygulamalarının dinamik denge performans değerlerinde bir farklılık oluşturmadığı görülmüştür. Nondominant bacakta ise MLSI değerlerinde anlamlı bir artış görülse de APSI ve OSI değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak PNF uygulamaları nondominant bacakta MLSI performansını biraz düşürmüş olsa da diğer parametrelerde bir değişim görülmemiştir. Bu noktada mevcut çalışmanın bulguları dinamik denge performans unsurlarının PNF uygulamalarından etkilenmeyeceği yönündedir.Keywords
Biodex, Esneklik, Stabilite, PNF, Güreşçiler

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) stretch techniques on dynamic standing balance performances using Biodex Balance System (BBS). Seven wrestlers from the Turkish National Team between the ages of 18 and 25 were tested before and immediately after PNF stretching interventions. The stretching protocol involved a 5-min warm-up at at at 70 rpm with 1-kp resistance on a stationary cycle ergometer followed by four PNF stretching exercises to stretch the leg extensor muscles of the dominant and nondominant limbs according to the procedures of a previous study. Balance was measured in two conditions; dominant and nondominant limbs over a period of 20s and Medial–lateral stability index (MLSI), Anterior–posterior stability index (APSI) and an Overall stability index (OSI) were recorded before and after PNF interventions. One way repeated-measures analysis of variance (ANOVA) was used to analyze the differences between pretest and posttest BBS values. There were no significant balance index differences after the PNF interventions for dominant leg (p>0.05). However, a significant increase was found in MLSI values for non-dominant leg. Even though the PNF stretching intervention reduced MLSI dynamic balance performance for the non-dominant leg in our findings, other BBS index scores showed that dynamic balance performance was not affected by the acute bout of PNF stretching.Keywords
Biodex, flexibility, stability, PNF, wrestlers