TÜRKİYE SPOR TOTO 3. LİG’İNDE OYNAYAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS IN TURKISH 3TH LEAGUE )

Author : Gülten Hergüner  Murat Sarıkabak, Nigar Yaman, Yusuf Soylu, Tuncay Öcal  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 46-56
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.71
    


Summary

Bu araştırma 2016-2017 yılında Türkiye Spor Toto 3.Lig’inde oynayan profesyonel futbolcuların, duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye 3. Ligi’nde bulunan, Ankara Adliye Spor, Ankara Demir Spor, Kocaeli Spor, Adana Kozan Spor ve Erzin Spor takımlarında oynayan, toplam 112 profesyonel futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma için, nicel desenli betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada veriler için, araştırmacının oluşturduğu soruları içeren kişisel bilgi formu ve Schutte ve ark (1998) tarafından geliştirilen daha sonra Austin ve ark. (2004) tarafından tekrar çalışılan ve Türkçe uyarlaması Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından yapılan Duygusal Zekâ ölçeğinden yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde SPSS 21 programından faydalanılmıştır. Araştırma sonucu incelendiğinde, lisanslı spor yapma değişkeni ile duygusal zekâ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Profesyonel olma yaşı ile iyimserlik/ruh halinin incelenmesi ve duyguların kullanımı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda ve genel ortalamada ise, anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Mevki değişkeni ile iyimserlik/ruh halinin incelenmesi ve duyguların kullanımı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda ve genel ortalamada ise, anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.Keywords
Duygusal Zekâ, Futbol, Profesyonel Futbolcu

Abstract

The research was conducted to examine the emotional intelligence levels of the professional footballers who played in Turkey 2016-2017 Spor Toto 3rd League. For this purpose 112 male professional players who played in Ankara Adliye Sports, Ankara Demir Sports, Kocaeli Sports, Adana Kozan sports and Erzin sports teams in 2016-2017 Turkey Sports Toto 3rd League participated in this research voluntarily. In the study, descriptive scanning method with quantitative pattern was used. As a data collection tools, the personal information form prepared by the researcher and the revised Schutte Emotional Intelligence Scale, developed by Schutte et al. (1998), revised as 41 items by Austin et al. (2004), and adapted to Turkish by Tatar, Tok and Saltukoğlu (2011), were used. SPSS 21 statistical program was used in the calculation and evaluation of the obtained data. When the results of the study were examined, it was seen that there was no statistically significant difference between licensed sports and emotional intelligence. It was found that there was no statistically significant difference between the age of being a professional and optimism / mood analysis and the use of emotions. There was a significant difference in the evaluation of emotions sub-dimension and overall mean. It was determined that there was no statistically significant difference between position variable and optimism / mood and sub-dimensions of emotions. A significant difference was found in the evaluation of emotions sub-dimension and overall mean.Keywords
Emotional Intelligence, Football, Professional Footballer