Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR VE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN REKREATİF ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE KAYNAŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ
(NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR VE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN REKREATİF ETKİNLİKLER ARACILIĞI İLE KAYNAŞTIRILMASI SONUCUNDA OLUŞAN BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ )

Author : Melike Patlar  Betül Bayazıt, Selami Uçar, Umut Dolu, Okan Serhat Tuncil  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5 (SI1)
Page : 26-37
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, normal gelişim gösteren çocuklar ile eğitilebilir zihinsel engelli çocukların rekreatif etkinlikler aracılığı ile kaynaştırılması sonucunda oluşan bakış açılarının incelenmesidir. Araştırma grubunu IQ seviyesi 45-75 arasında değişen ve düzenli olarak rehabilitasyon merkezlerine devam eden 12 eğitilebilir zihinsel engelli ile rehabilitasyon merkezine yakın olan okullar içerisinde tesadüfi olarak seçilen yaşları birbirine yakın olan sağlıklı ve normal IQ düzeyine sahip 12 çocuk olmak üzere toplam 24 çocuk oluşturmuştur. Eğitilebilir zihinsel engelli ve normal gelişim gösteren çocuklara ve çocukların ailelerine çalışmanın genel ve özel niteliği, içeriği, amacı, yöntemi, yeri, saati ve süresi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Çalışma grubuna, haftada 2 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplam 8 haftalık çeşitli rekreatif etkinlikler uygulanmıştır. Çalışma programı öncesinde ve sonrasında sağlıklı ve normal çocuklara araştırmacılar tarafından oluşturulan; çocukların cevaplayabilecekleri şekilde ve seviyede hazırlanan 12 soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerlerine ilişkin dağılımları SPSS 21.0 paket programında değerlendirilerek tablolar haline getirilmiştir. Sonuç olarak, uygulanan ön-test sonrasında normal gelişim gösteren çocukların, engelli çocuklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve daha önce ortak hiçbir aktivitede yer almadıkları ortaya çıkmıştır. Uygulama sonrası yapılan son testte ise normal gelişim gösteren çocukların zihinsel engelli çocuklara yönelik hem davranış hem de bakış açılarında gelişme olmuştur.Keywords
Eğitilebilir zihinsel engelli, Kaynaştırma, Rekreatif etkinlik

Abstract

The purpose of this study is to examine the viewpoint that occurs as a result of the fusion of children with normal development and children with mentally retarded education through recreational activities. Confirmation of the study group to work within the schools of Kocaeli province which accepts to be carried out in the institution of work and regularly goes to the rehabilitation centers and the 12 rehabilitated mental disabilities randomly selected with IQ levels between 45-75, a total of 24 children, including 12 children with healthy and normal IQ levels, which were similar in terms of age characteristics selected randomly from the school giving birth. Details of the general and special nature, content, purpose, method, place, time and duration of working with children's families have been given to children with educable mental retardation and normal development. A total of 8 weeks of recreational activities were conducted for the study group, 2 days a week, 90 minutes a day. A 12-question questionnaire was prepared before and after the work schedule and prepared in such a way that children can be answered by the children created by the researchers. The distributions of the frequency and percentage values of the obtained data were evaluated in the SPSS 21.0 package program. As a result, it is found that children who have normal development after the pre-test do not have enough knowledge about disabled children and that they do not have any common activity before. In the final test after the implementation, normal development of children with mental retardation has been improved both in terms of behavior and outlook.Keywords
Trainable mentally disabled, Normally developing children, Inclusion, Recreational activities

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri